Aegon boekt nettowinst van EUR 358 miljoen in derde kwartaal 2016

DEN HAAG, Nederland, November 10, 2016 /PRNewswire/ --Goed resultaat mede door kostenbesparingen - beperkt effect van aanpassing aannames en modellen 

- Onderliggend resultaat van EUR 461 miljoen*; de gerealiseerde kostenbesparingen en
effecten van gunstige aandelenmarkten zijn meer dan tenietgedaan door de effecten van
tegenvallende sterftecijfers in de VS en lagere rente
- Beperkt netto effect van de jaarlijkse aanpassingen van aannames en modellen van EUR
(81) miljoen; vermeld onder "overige lasten*"
- Nettowinst van EUR 358 miljoen; opbrengsten uit fair value items zijn tenietgedaan
door overige lasten
- Rendement op eigen vermogen stijgt naar 7,7%


Groei verkopen door fee business - sterke bruto-stortingen van EUR 25 miljard  

- Bruto-stortingen nemen met 19% toe tot EUR 25 miljard, vooral in pensioenplannen
in de VS en vermogensbeheer. Netto-uitstroom van EUR 2,5 miljard door de verwachte
contractbeëindigingen in de van Mercer overgenomen portefeuille
- Verkoop nieuwe levensverzekeringen daalt met 15% tot EUR 219 miljoen als gevolg van
lagere verkopen en strikt prijsbeleid
- Verkoop schade- en aanvullende ziektekostenverzekeringen daalt met 5% tot EUR 218
miljoen, vooral door productbeëindigingen in de VS
- Marktconforme waarde nieuwe productie daalt tot EUR 70 miljoen door lagere rente en
lagere verkopen variable annuities


Alle kapitaalelementen binnen beoogde bandbreedtes 

- Solvency II ratio neemt in het derde kwartaal licht af tot een geschatte 156% door
negatieve marktontwikkelingen; immaterieel effect op de groepsratio van aanpassingen
aannames en modellen
- EUR 0,3 miljard aan kapitaal gegenereerd, exclusief marktontwikkelingen en eenmalige
posten van EUR (0,2) miljard
- Kapitaaloverschot in de holding stabiel op EUR 1,1 miljard, omdat de uitbetalingen van
de business units en de dividenden aan aandeelhouders elkaar in evenwicht houden
- Bruto-schuldratio verbetert tot 29,5% als gevolg van ingehouden winsten


Toelichting van Alex Wynaendts, voorzitter Raad van Bestuur 
"In het derde kwartaal hebben we goede voortgang geboekt met onze belangrijkste strategische doelstellingen door onze kosten succesvol terug te brengen, onze sterke kapitaalpositie te behouden en onze winstgevende fee business te laten groeien. Tegelijkertijd investeren we in nieuwe technologieën voor een beter klantcontact en voor vernieuwende producten die inspelen op klantbehoeften.
Door onze managementacties hebben we de negatieve effecten van de markten kunnen terugdringen, waardoor de Solvency II ratio van Aegon sterk is gebleven. De jaarlijkse aanpassing van onze aannames en modellen heeft maar beperkt effect gehad op onze resultaten en is niet van invloed geweest op zowel onze kapitaalpositie als toekomstige kapitaalgroei. Dit kwartaal was het resultaat van onze Amerikaanse levensverzekeringsactiviteiten volatiel als gevolg van hoger dan verwachte claims.  
We zijn met name tevreden over de bruto-stortingen van EUR 25 miljard in het derde kwartaal. In de VS ligt de integratie van Mercer's pensioenbedrijf op schema. Zoals we hadden verwacht, is na de acquisitie een aantal contracten niet verlengd. 
Samenvattend, we maken goede vorderingen met de uitvoering van onze strategie en zijn daarom goed gepositioneerd voor verdere groei en het creëren van waarde voor alle belanghebbenden bij de onderneming."

Kerncijfers
Kw3 Kw2 Kw3 9M 9M
bedragen in EUR miljoenen 2016 2016 % 2015 % 2016 2015 %
Onderliggend resultaat
voor belastingen* 461 435 6 495 (7) 1,359 1,432 (5)
Nettowinst / (verlies) 358 (385) - (551) - 116 57 103
Verkoop 2,904 2,765 5 2,564 13 9,229 7,524 23
Marktconforme waarde
nieuwe productie 70 100 (30) 125 (44) 302 448 (33)
Rendement op eigen vermogen 7.7% 6.8% 14 7.6% 2 7.2% 7.2% 1

*Met ingang van het derde kwartaal 2016 worden de resultaten van de aanpassing van aannames gerapporteerd onder "Other income/(charges)". Daarvoor werden deze effecten weerspiegeld in het onderliggend resultaat of in fair value items. De vergelijkbare cijfers zijn aangepast aan deze verandering. 
Alle vergelijkingen in dit persbericht zijn gemaakt ten opzichte van het derde kwartaal 2015, tenzij anders vermeld. 
Voor het officiële Engelstalige persbericht verwijzen wij naar de corporate website aegon.com [http://www.aegon.com/en/Home/Investors/News-releases/2016/Earnings-Q3-2016 ].
Aanvullende Informatie  
Den Haag -  10 november 2016  
Presentatie  
De presentatie is beschikbaar op aegon.com [http://www.aegon.com/results ] vanaf 7:30 a.m. CET
Supplementen  
Aegon's Q3 2016 Financial Supplement en Condensed Consolidated Interim Financial Statements zijn beschikbaar op aegon.com [http://www.aegon.com/results ].
Conference call  
9:00 a.m. CET
Audio webcast op aegon.com [http://www.aegon.com/results ]
Inbelnummer  
Nederland: +31(0)20 716 8257
Passcode: 537240
Twee uur na de conference call is een audio-opname beschikbaar op aegon.com [http://www.aegon.com/results ].
Disclaimers
Rapportage niet volgens IFRS-maatstaven 
In dit document zijn verschillende maatstaven opgenomen die niet behoren tot de algemene waarderingsgrondslagen (IFRS): onderliggend resultaat vóór belastingen, belastingen, winst vóór belastingen en marktconforme waarde nieuwe productie. Deze niet-IFRS maatstaven worden berekend door Aegon's joint ventures en geassocieerde deelnemingen proportioneel mee te consolideren. Voor de reconciliatie van deze maatstaven, behalve voor marktconforme waarde nieuwe productie, naar de best vergelijkbare IFRS maatstaf zie noot 3 'Segment Information' van Aegon's 'Condensed Consolidated Interim Financial Statements' (uitsluitend beschikbaar in het Engels). Marktconforme waarde nieuwe productie is niet gebaseerd op IFRS, die Aegon gebruikt voor zijn primaire financiële rapportage, en moet niet worden gezien als een vervanging voor IFRS-maatstaven. Het kan zijn dat Aegon een andere definitie voor marktconforme waarde nieuwe productie hanteert dan andere ondernemingen. Aegon is van mening dat deze niet-IFRS maatstaven, tezamen met de IFRS gegevens, zinvolle aanvullende informatie verschaffen in de onderliggende operationele resultaten van Aegon's activiteiten, alsmede in de financiële maatstaven die de directie van Aegon gebruikt om haar activiteiten aan te sturen. Voorts wijzen wij er op dat 'rendement op eigen vermogen' een ratio is die gebruikt maakt van een niet IFRS maatstaf en wordt berekend door onderliggend resultaat voor belastingen na aftrek van financieringskosten te delen door het gemiddelde aandelenkapitaal exclusief preferente aandelen, de herwaarderingsreserve en de reserves met betrekking tot 'defined benefit plans'.
Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen  
De in dit document opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn 'toekomstgerichte verklaringen' als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: nastreven, geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voornemen, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op Aegon. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Aegon acht zich niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:

- wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde
Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;
- veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de opkomende markten,
bijvoorbeeld met betrekking tot:
- de frequentie en omvang van wanbetaling in Aegon's vastrentende
beleggingsportefeuilles;
- het effect op de financiële markten van faillissementen en/of bijstelling van
gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee verband houdende
waardedaling van aandelen en schuldpapieren; en
- het effect van dalende kredietwaardigheid in bepaalde beleggingen uitgegeven door
de private sector en de daarmee verband houdende waardedaling van aangehouden
beleggingen in de private sector.
- veranderingen in Aegon's beleggingsportefeuille en door dalende
kredietwaardigheidsratings van zijn tegenpartijen;
- gevolgen van het eventueel (partieel) opbreken van de eurozone;
- gevolgen van een voorzien vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie;
- de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;
- veranderingen die van invloed zijn op het langlevenrisico, kortlevenrisisico,
invaliditeitsrisico, verval en andere factoren die de winstgevendheid van Aegon's
verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;
- het effect van herverzekeraars waar Aegon significante risico's heeft ondergebracht
die niet kunnen voldoen aan hun betalingsverplichtingen;
- veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel
veranderende rentestanden;
- veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, in het bijzonder de EUR/USD en
EUR/GBP wisselkoersen;
- veranderingen in de beschikbaarheid van, en de kosten gemoeid met, bronnen van
liquiditeit zoals krediet van banken en de kapitaalmarkten, alsmede de omstandigheden
op de kredietmarkten in het algemeen, zoals veranderingen in de kredietwaardigheid van
tegenpartijen;
- toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en
de opkomende markten;
- veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke Aegon's activiteiten, het
vermogen om medewerkers op sleutelposities aan te nemen en aan te houden,
belastingpositie van Aegon's bedrijven, het productaanbod en de aantrekkelijkheid van
bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;
- veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de pensioen-, beleggings- en
verzekeringsbedrijfstakken in de markten waarin Aegon actief is;
- (voorstellen voor) standaarden van supranationale organisaties, zoals de Financial
Stability Board en de International Association of Insurance Supervisors, of
veranderingen van dergelijke standaarden, die van invloed kunnen zijn op de financiële
toezichtregelgeving op regionaal (zoals EU), nationaal of, met betrekking tot de
Verenigde Staten op federaal of statelijk niveau, of de toepassing daarvan op Aegon,
met inbegrip van de aanwijzing van Aegon tot Global Systemically Important Insurer
(G-SII);
- veranderingen in het gedrag van klanten en de publieke opinie in het algemeen met
betrekking tot, onder meer, het soort producten dat ook Aegon verkoopt, daaronder
begrepen in wet- en regelgeving of de commerciële noodzaak om te voldoen aan
veranderende verwachtingen van klanten;
- overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;
- veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;
- verlaging van een of meer ratings van Aegon door een kredietbeoordelingsbureau en het
eventuele negatieve effect daarvan op de mogelijkheden kapitaal op te halen, op
Aegon's liquiditeit en financiële situatie;
- verlaging van de beoordeling van de solvabiliteit van een van Aegon's
verzekeringsdochters en het eventuele negatieve effect daarvan op geschreven premies,
polisverlenging en winstgevendheid en liquiditeit van Aegon's verzekeringsdochters;
- het effect van Solvency II vereisten en van andere regelgeving in andere jurisdicties
met betrekking tot kapitaalvereisten;
- rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor Aegon verplicht wordt
substantiële schadebetalingen te doen of Aegon's werkwijze te veranderen;
- vanwege complexe transacties binnen Aegon's bedrijfsvoering welke sterk afhankelijk
zijn van een correcte werking van informatietechnologie, kan uitval van een
computersysteem of een bedreiging van de informatiesystemen invloed hebben op de
bedrijfsvoering, de reputatie en daarmee verband houdend een negatief effect op
Aegon's cash flows en bedrijfsresultaten hebben;
- het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;
- veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of
belastingwetgeving die de winstgevendheid en kosten voor distributie van of vraag naar
Aegon's producten beïnvloeden;
- veranderingen in regelgeving op het gebied van verslaggeving of een verandering door
Aegon in het toepassen van dergelijke regelgeving, vrijwillig of anderszins, die
invloed kunnen hebben op Aegon's gerapporteerde resultaten en eigen vermogen;
- Aegon's verwachte resultaten zijn afhankelijk van complexe wiskundige modellen die
gebruikt worden voor berekeningen ten aanzien van de financiële markten, het
kortlevenrisico, het langlevenrisico, alsmede andere dynamische systemen die
onderhevig zijn aan schokken en volatiliteit. Indien aannames of de modellen, ondanks
alle controles om de accuraatheid te waarborgen, later onjuist blijken, is het
mogelijk dat resultaten van verwachtingen afwijken;
- het effect van overnames en desinvesteringen, herstructureringen, beëindiging van
producten en andere eenmalige gebeurtenissen, zoals het succes van de integratie van
overnames en het behalen van verwachte resultaten en synergieën van overnames;
- catastrofes, veroorzaakt door natuur of door de mens, die resulteren in significante
verliezen en die Aegon's bedrijfsvoering significant kunnen ondermijnen; en
- Aegon's onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of
andere initiatieven waar te maken om kosten te besparen, en het kapitaaloverschot en
de verhouding vreemd vermogen / eigen vermogen te managen.


Nadere details over mogelijke risico's en onzekerheden die de vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij de Autoriteit Financiële Markten en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het Annual Report. Deze toekomstgerichte verklaringen betreffen de periode vanaf de datum van dit document. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is de onderneming niet gehouden om enige nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomstgerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.
Media relations 
Debora de Laaf  
+31-070 344 8730 
gcc@aegon.com

 
Investor relations 
Willem van den Berg 
+31-070 344 8405  
ir@aegon.com

 


 
    PRN NLDAegon N.V.

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234