Sterk nieuw bestuur Duinbehoud

"Natuur is een troef, geen belemmering."

Leiden, 28 oktober 2016 - Sinds 6 oktober heeft Stichting Duinbehoud een nieuw bestuur. Duinbehoud zet zich al veertig jaar in voor de bescherming van de unieke natuur in de kustduinen van Nederland en de mogelijkheid ervan te genieten. Er is een breed bestuur samengesteld waarin diverse deskundigheden en vaardigheden zijn vertegenwoordigd. Het nieuwe bestuur stelt zich tot doel om het draagvlak voor duinbehoud in de samenleving te vergroten, individuen en groepen die zich actief willen inzetten te ondersteunen en te vertegenwoordigen, en blijvend invloed uit te oefenen op het beleid van overheden en terreinbeheerders.

IJzersterke reputatie
De nieuwe voorzitter is Piet Jonker. Hij was directeur van duinwaterbedrijf Dunea en bestuurder van VVV Amsterdam. Onder zijn leiding en op aandringen van Duinbehoud heeft Dunea goed beheer van natuur en landschap in de duinen omarmd als onmisbaar voor deze bron van drinkwater, en als middel om goodwill te verkrijgen bij de drinkwaterconsument en de bewoners van een groot deel van Zuid-Holland.

Over Duinbehoud zegt Piet Jonker: "Duinbehoud heeft in de afgelopen veertig jaar in heel Nederland een ijzersterke reputatie opgebouwd: deskundig, professioneel en als het moet ook lastig. Beleidsmakers en beheerders luisteren naar ons. Om ons werk te kunnen doen zijn we de afgelopen jaren meer afhankelijk geworden van steun van de samenleving. Dat is een positieve ontwikkeling, de duinen zijn van ons allemaal en geliefd bij miljoenen mensen. Maar hier ligt ook een grote uitdaging. Mensen opereren steeds meer als individu, als ze de krachten bundelen is dat meestal voor een concreet doel op afzienbare termijn. Tijd en geld investeren in het steunen van een organisatie schiet er al gauw bij in. Veel verenigingen en ideële organisaties merken dat. Wij ook.

Liefde voor duinen zit diep
De campagne 'Bescherm de kust' van een grote groep natuurorganisaties raakte een snaar: duizenden mensen zijn in beweging gekomen om de oprukkende bebouwing van de kust te stoppen. De liefde voor de duinen zit diep. Aan ons de taak om die beweging effectief te maken, ook op de wat langere termijn. Het Kustpact met de betrokken overheden is een prachtig resultaat. Maar wij weten uit ervaring dat een lange adem nodig is om fraai beleid ook in praktijk om te zetten en dat het zonder strijd niet zal gaan.

Dit zijn dus onze opgaven voor de komende tijd: mensen enthousiast maken om ons te steunen of mee te doen aan ons werk, en actief geworden beschermers van de kust gebruik laten maken van de ervaring en deskundigheid van Duinbehoud om de duinen in hun regio's te beschermen."

Bij zijn eerste optreden als bestuursvoorzitter van Duinbehoud, bij de paneldiscussie over kustbebouwing tijdens de jaarlijkse landelijke QualityCoast bijeenkomst op de Dag van de Duurzaamheid op 10 oktober 2016, zei Jonker: "Wij willen meer vanuit kracht redeneren in plaats vanuit het idee vooral dingen te moeten tegenhouden. Natuur is een troef in plaats van een belemmering. We willen sterkten uitbuiten en kansen benutten. Ons partnerschap bij de totstandkoming van het Nationaal Park Hollandse Duinen is hier een voorbeeld van. Door de Zuid-Hollandse kuststrook en het omringende cultuurlandschap als één geheel te ontwikkelen, kunnen economie, recreatie en natuur beter op elkaar afgestemd worden. In de kwaliteitsverbetering van verouderde vakantieparken aan de binnenduinrand ligt bijvoorbeeld een kans; het is interessant voor investeerders, biedt een alternatief voor de explosieve ontwikkeling van strandhuisjes en dat houdt de natuur van de kuststrook in stand en aantrekkelijk."

Samenstelling nieuw bestuur:
Zie bijlage of www.duinbehoud.nl/sterk-nieuw-bestuur-duinbehoud/

Over Duinbehoud
Stichting Duinbehoud maakt zich al veertig jaar sterk voor het behoud van de topnatuur in de Nederlandse duinen en de mogelijkheid deze natuur te beleven. De unieke duinnatuur heeft waarde op zich en is van groot belang voor de miljoenen natuurgerichte recreanten die jaarlijks de duingebieden bezoeken. De natuur van de Nederlandse duinen is Europees erkend en beschermd. Grote delen van dit waardevolle kustlandschap vallen niet onder Europese bescherming. Oprukkende bebouwing is een actueel en urgent risico. Duinbehoud zet zich in voor behoud en goed beheer van de natuur in de kustduingebieden en laat de stem horen van iedereen die het unieke kustlandschap van Nederland wil behouden en ervan wil genieten.

Duinbehoud is een vrijwilligersorganisatie met een kleine professionele staf en is een wettelijk erkende ANBI.

Geplaatst in:

Voor meer informatie, of een afspraak voor een interview met de nieuwe voorzitter, kunt u contact opnemen met Arnoud van der Meulen, operationeel manager van Stichting Duinbehoud, 06-14690980 arnoud@duinbehoud.nl

Stichting Duinbehoud

plaats:
Leiden

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234