BB&T rapporteert recordwinst van $599 miljoen, een stijging van 22% t.o.v. derde kwartaal 2015

WINSTON-SALEM, North Carolina, 19 oktober 2016 /PRNewswire/ -- BB&T Corporation kondigde vandaag diens kwartaalwinst aan voor het derde kwartaal van 2016. De netto-inkomsten voor gewone aandeelhouders bedroegen $599 miljoen, een toename van 21,7% in vergelijking met het derde kwartaal van 2015. Rendementen per verwaterd gewoon aandeel bedroegen $0,73 voor het derde kwartaal van 2016. Fusie- en herstructureringskosten van $43 miljoen ($27 miljoen na aftrek van belastingen) buiten beschouwing latend, bedroegen de netto-inkomsten voor gewone aandeelhouders $626 miljoen, ofwel $0,76 per verwaterd aandeel.

Netto-inkomsten voor gewone aandeelhouders bedroegen $541 miljoen ($0,66 per verwaterd aandeel) voor het tweede kwartaal van 2016 en $492 miljoen ($0,64 per verwaterd aandeel) voor het derde kwartaal van 2015.

"We zijn bijzonder verheugd om over het derde kwartaal recordcijfers te kunnen rapporteren," aldus Kelly S. King, Voorzitter en CEO. "We hebben een krachtige omzetgroei en uitstekende kostenbeheersing gerealiseerd door te kapitaliseren op onze recente acquisities.

"De belastbare equivalente rendementen bedroegen $2,8 miljard, dat is $325 miljoen meer dan in het derde kwartaal van 2015," aldus King. "Ter vergelijking, de niet-rente uitgaven stegen in diezelfde periode met $117 miljoen, waaruit het krachtige hefboomeffect van onze acquisities blijkt.

"Daarnaast hebben gedurende het kwartaal meerdere strategische transacties afgerond," aldus King. "We hebben onze verliesverdelingsovereenkomsten met FDIC beëindigd, een aantal zaken inzake FHA-verzekerde hypothecaire leningen geregeld, we hebben $50 miljoen aan een goed doel gedoneerd en een aandeleninkoop ten bedrage van $160 miljoen afgerond. Hoewel deze acties geen grote netto-impact op onze kwartaalresultaten hadden, zullen ze voor een vermindering aan complexiteit en verlaging van de lopende kosten zorgen, waardoor we hogere rendementen voor onze aandeelhouders kunnen realiseren."

Hoogtepunten prestaties derde kwartaal 2016-- Belastbare equivalente rendement over het derde kwartaal bedroeg $2,8
miljard, een toename van $27 miljoen ten opzichte van het tweede
kwartaal van 2016

-- De netto rente-inkomsten op belastbare equivalente basis daalden met
$7 miljoen
-- De netto rentemarge daalde met 3,39%, twee basispunten minder
-- Niet-rentebaten stegen met $34 miljoen
-- Aandeel inkomsten uit vergoedingen was 41,9%, in vergelijking met
41,2% in het vorige kwartaal
-- Niet-rente uitgaven bedroegen $1,7 miljard, een daling van $86 miljoen
in vergelijking met het tweede kwartaal van 2016

-- Personeelskosten namen met $33 miljoen af, hoofdzakelijk als gevolg
van de lagere productiegebaseerde incentives en
werknemersvoorzieningen
-- Fusiegerelateerde kosten en herstructureringskosten waren $49
miljoen lager vanwege de acquisitie van National Penn en Swett &
Crawford aan het begin van het vorige kwartaal
-- GAAP efficiëntieratio bedroeg 61,7%, in vergelijking met 65,4% in
het voorgaande kwartaal. De aangepaste efficiëntieratio bedroeg
58,7%, in vergelijking met 59,6% in het voorgaande kwartaal
-- Gemiddelde leningen en leases die werden gehouden voor investeringen
bedroegen $141,3 miljard, in vergelijking met $141,1 miljard in het
tweede kwartaal van 2016

-- Gemiddelde leningen van kredietverlenende dochterondernemingen
stegen met $781 miljoen, ofwel 22,3% op jaarbasis
-- Gemiddelde vastgoedleningen voor bouw en ontwikkeling stegen met
$133 miljoen, ofwel 14,4% op jaarbasis
-- Gemiddelde verkoopfinancieringsleningen daalden met $331 miljoen,
ofwel 13,6% op jaarbasis
-- Gemiddelde deposito's bedroegen $159,5 miljard, in vergelijking met
$160,3 miljard in het voorgaande kwartaal

-- Gemiddelde niet-rentedragende deposito's stegen met $1,8 miljard,
ofwel 14,3% op jaarbasis
-- Gemiddelde rentedragende depositokosten waren 0,23%, ofwel
ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande kwartaal
-- De depositomix bleef sterk, waarbij gemiddelde niet-rentedragende
deposito's 31,7% van de totale deposito's vertegenwoordigden, in
vergelijking met 30,4% in het voorgaande kwartaal
-- Kwaliteit van activa bleef ongewijzigd sterk

-- Leningen met een levertijdoverschrijding van 90 dagen of meer, en
nog steeds opbouwend, bedroegen 0,42% van de leningen gehouden voor
investeringen, in vergelijking met 0,43% in het voorgaande kwartaal
-- Leningen met een levertijdoverschrijding van 30-89 dagen, en nog
steeds opbouwend, bedroegen 0,69% van de leningen gehouden voor
investeringen, in vergelijking met 0,64% in het voorgaande kwartaal
-- De voorziening voor verliezen op leningen en leases bedroeg 1,06%,
ofwel ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande kwartaal,
inclusief de impact van een gezamenlijke nationale
kredietbeoordeling
-- Niet-presterende activa namen af met $43 miljoen, aangedreven door
afnames in niet-presterende commerciële en industriële leningen
-- De voorziening voor leningsverliesdekkingsratio bedroeg 2,0 maal
niet-presterende leningen die voor investeringen werden gehouden,
tegenover 1,9 maal in het voorgaande kwartaal
-- Kapitaalniveaus bleven over het algemeen sterk

-- Gewoon tier-1 kernkapitaal naar risicogewogen activa bedroeg 10,1%,
of 9,9% op een volledig geleidelijke basis
-- Tier-1 risicogebaseerd kapitaal bedroeg 11,8%
-- Totaal kapitaal bedroeg 14,0%
-- Leverage kapitaal bedroeg 9,8%

Presentatie rendementen en samenvatting kwartaalcijfers

Om te luisteren naar de live conferencecall van BB&T inzake de prestaties over het derde kwartaal 2016, vandaag om 08.00 uur (ET), belt u 1-888-632-5009 en voert u de volgende deelnemerscode in: 5184622. De presentatie die tijdens de conferencecall zal worden gebruikt, kunt u vinden op onze website via: https://bbt.investorroom.com/webcasts-and-presentations [https://bbt.investorroom.com/webcasts-and-presentations]. De opname van de conferencecall blijft nog 30 dagen beschikbaar via het volgende telefoonnummer: 888-203-1112 (toegangscode 4313363).

Kijk voor de presentatie, inclusief bijlage voor harmonisatie van niet-GAAP toelichtingen, op: https://bbt.investorroom.com/webcasts-and-presentations [https://bbt.investorroom.com/webcasts-and-presentations].

Kijk voor de samenvatting van de presentatie over het derde kwartaal 2016, met gedetailleerde financiële gegevens, op de website van BB&T: www.BBT.com [http://www.bbt.com/].

Over BB&T

BB&T is sinds 30 juni 2016 een van de grootste holdingmaatschappijen op het gebied van financiële dienstverlening in de Verenigde Staten met $ 222,6 miljard aan activa en een marktkapitalisatie van $ 30,6 miljard. De onderneming is gevestigd in Winston-Salem, North Carolina, en is actief in 2220 financiële centra in 15 Amerikaanse staten, evenals in Washington, D.C. en biedt een breed scala aan producten en diensten op het gebied van consumentenbankieren en zakelijk bankieren, effectenbemiddeling, vermogensbeheer en hypotheek- en verzekeringsproducten en -diensten. BB&T is genoteerd in de Fortune 500-lijst, en wordt stelselmatig vanwege de uitstekende klanttevredenheid onderscheiden door de U.S. Small Business Administration, Greenwich Associates en anderen. BB&T werd door Bloomberg Markets Magazine uitgeroepen tot World's Strongest Banks, het bedrijf staat in de top-3 van banken in de VS en in de top-15 van banken wereldwijd. Kijk voor meer informatie over BB&T en diens producten en diensten op: www.BBT.com [http://www.bbt.com/].

Kapitaalratio's zijn preliminair.

Dit persbericht bevat financiële informatie en prestatiemaatstaven die niet in overeenstemming zijn met de algemeen aanvaarde actuariële grondslagen ("GAAP") in de Verenigde Staten. Het management van BB&T gebruikt deze "niet-GAAP"-maatstaven in de analyse van de prestaties van haar bedrijf en de efficiëntie van haar activiteiten. Het management is van mening dat deze niet-GAAP-maatstaven een beter inzicht geven in de lopende bedrijfsactiviteiten en de vergelijkbaarheid verbeteren met resultaten in voorgaande periodes, en daarnaast de effecten aantonen van de aanzienlijke baten en lasten in de huidige periode. Het bedrijf is van mening dat het voor een betekenisvolle analyse van haar financiële prestaties nodig is de factoren te begrijpen die ten grondslag liggen aan voornoemde prestaties. Het management van BB&T is van mening dat investeerders deze niet-GAAP-maatstaven kunnen gebruiken voor de analyse van de financiële prestatie zonder dat daarin de invloed van incidentele gebeurtenissen wordt meegenomen die een vertekend beeld kunnen geven van de onderliggende prestatie van BB&T. Deze informatie dient niet te worden beschouwd als een vervanging voor de financiële maatstaven die zijn bepaald in overeenstemming met GAAP. Deze zijn ook niet per definitie vergelijkbaar met de niet-GAAP prestatiemaatstaven die mogelijk worden gepresenteerd door andere bedrijven. Hieronder volgt een lijst van de soorten niet-GAAP-maatstaven die in dit persbericht zijn gehanteerd:-- Vast kernkapitaal en gerelateerde kapitaalratio's zijn
niet-GAAP-maatstaven die de impact van immateriële activa en daaraan
gerelateerde afschrijving uitsluiten. Deze maatstaven zijn nuttig voor
het consistent evalueren van een bedrijf, ongeacht of deze geacquireerd
of intern ontwikkeld werden. Het rendement op de gemiddelde
risicogewogen activa is een niet-GAAP-maatstaf. Het management van BB&T
hanteert deze maatstaven om de kwaliteit van haar kapitaal en rendement
in verhouding tot het risico op de financiële balans te beoordelen en
is van mening dat deze nuttig kunnen zijn voor investeerders bij hun
analyse van het bedrijf.
-- De ratio van leningen die ouder zijn dan 90 dagen en waarvan de rente
nog groeit als percentage van de voor investeringen aangehouden
leningen, is aangepast om de impact te verwijderen van de leningen die
gedekt worden of werden door de FDIC verliesdelingsovereenkomsten en de
zgn. PCI-leningen ("purchase credit impaired"), samen met door de
overheid gegarandeerde leningen. Het management is van mening dat de
opname hiervan een zodanig vertekend beeld geeft van deze verhoudingen
dat deze mogelijk onvergelijkbaar zijn met andere gepresenteerde
periodes of portfolio's die niet zijn beïnvloed door aankooprekeningen
of een weerspiegeling zijn van gezamenlijkheid van activa.
-- De aangepaste efficiëntieratio is niet-GAAP in die zin dat ze winsten
(verliezen) op effecten, afschrijving van immateriële activa,
fusiegerelateerde kosten en reorganisatiekosten, evenals bepaalde andere
elementen buiten beschouwing laat. Het management van BB&T gebruikt deze
niet-GAAP-maatstaf in de analyse van de prestaties van haar Bedrijf. Het
management van BB&T is van mening dat deze maatstaven een beter inzicht
verschaffen in de lopende activiteiten en de vergelijkbaarheid vergroten
met de resultaten in voorliggende periodes, en daarnaast de effecten van
de aanzienlijke baten en lasten aantonen.
-- De netto kernrentemarge is een niet-GAAP-maatstaf die de netto
rentemarge bijstelt om de effecten uit te sluiten van de rente-inkomsten
en financieringskosten die samenhangen met de leningen en effecten die
zijn verkregen bij de overname van Colonial en PCI-leningen die zijn
overgenomen van Susquehanna en National Penn. De netto kernrentemarge
wordt ook aangepast om de 'purchase-accounting' markeringen te
verwijderen samen met gerelateerde afschrijving voor niet-PCI-leningen,
deposito's en langetermijnschulden die zijn overgenomen van Susquehanna
en National Penn. Het management van BB&T is van mening dat de
aanpassingen in de berekening van de netto rentemarge voor bepaalde
activa en deposito's, investeerders nuttige informatie verschaft over de
prestatie van de winstgevende activa van BB&T.

Een harmonisatie van deze niet-GAAP-maatstaven met de meest vergelijkbare GAAP-maatstaven staat in de samenvatting van de presentatie van BB&T van diens prestaties over het derde kwartaal van 2016. U vindt de samenvatting op onze website: www.BBT.com [http://www.bbt.com/].

Dit persbericht bevat "voorspellende verklaringen" in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, aangaande de financiële situatie, resultaten van de bedrijfsactiviteiten, ondernemingsplannen en de toekomstige prestaties van BB&T. Toekomstgerichte verklaringen zijn niet gebaseerd op historische feiten, maar vertegenwoordigen de verwachtingen en aannames van het management over de bedrijfsactiviteiten van BB&T, de economie en andere toekomstige omstandigheden. Aangezien toekomstgerichte verklaringen zich op de toekomst richten, zijn deze onderhevig aan inherente onzekerheden, risico's en veranderingen van omstandigheden die moeilijk te voorspellen zijn. De daadwerkelijke resultaten van BB&T kunnen wezenlijk afwijken van de omstandigheden die in de toekomstgerichte verklaringen uiteengezet worden. Termen als "anticipeert", "gelooft", "schat", "verwacht", "voorspelt", "bedoelt", "plant", "projecteert", "kan", "zal", "moet", "kon" en andere vergelijkbare uitdrukkingen zijn bedoeld om deze voorspellende verklaringen te identificeren. Dergelijke verklaringen zijn onderhevig aan factoren die ertoe kunnen leiden dat de daadwerkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de verwachte resultaten. Ook al bestaat er geen garantie dat een opsomming van risico's en onzekerheden of risicofactoren compleet is, volgt hier een lijst van belangrijke factoren die ertoe kunnen leiden dat daadwerkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de resultaten die worden gepresenteerd in de toekomstgerichte verklaringen, zonder beperking:-- de algemene economische of zakelijke omstandigheden, hetzij nationaal of
regionaal, kunnen minder gunstig zijn dan verwacht, wat onder meer kan
resulteren in een achteruitgang van de kredietkwaliteit en/of een
teruglopende vraag naar leningen, verzekeringen en andere diensten;
-- verstoringen op de nationale of wereldwijde financiële markten,
inclusief de impact van een afwaardering van Amerikaanse
overheidsobligaties door een van de kredietbeoordelaars en de
bijwerkingen van recessiegerelateerde omstandigheden of de impact van
recente marktverstoringen in Europa, China of andere globale markten;
-- veranderingen in het renteklimaat, inclusief veranderingen van de
rentetarieven door de Federale Reserve, en herbeoordelingen van cashflow
kunnen mogelijk de netto rentemarges en/of de volumes en waarde van
(aangehouden) leningen verminderen. Hetzelfde geldt voor de waarde van
andere financiële activa;
-- de concurrentiedruk tussen deposito- en andere financiële instellingen
kan aanzienlijk toenemen;
-- veranderingen in wet- en regelgeving en boekhoudkundige veranderingen,
inclusief wijzigingen als gevolg van de goedkeuring en implementatie van
de Dodd-Frank Act, kunnen negatieve gevolgen hebben voor de
ondernemingen waarbinnen BB&T opereert;
-- lokale, provinciale en nationale belastingautoriteiten kunnen
belastingposities innemen die nadelig zijn BB&T;
-- de kredietbeoordeling van BB&T kan worden verlaagd;
-- er kunnen nadelige veranderingen plaatsvinden op de effectenmarkten;
-- concurrenten van BB&T kunnen mogelijk meer financiële middelen hebben
en producten ontwikkelen die hen in staat stellen succesvoller te
concurreren dan BB&T. Mogelijk vallen zij onder een andere wet- en
regelgeving dan BB&T;
-- cyber-veiligheidsrisico's, waaronder "denial-of-service", "hacking" en
"identiteitsdiefstal", kunnen onze zakelijke en financiële prestaties
en onze reputatie negatief beïnvloeden. Daarnaast zouden we
aansprakelijk kunnen zijn voor financiële verliezen die door derden
worden veroorzaakt, als gevolg van inbreuk op gedeelde data tussen
financiële instellingen;
-- natuurrampen en andere rampen, waaronder binnenlandse of buitenlandse
terroristische aanslagen, kunnen nadelige effecten hebben op BB&T, in
die zin dat zulke gebeurtenissen de bedrijfsactiviteiten van BB&T
wezenlijk kunnen verstoren, evenals de mogelijkheid of bereidheid van
klanten van BB&T om een beroep te doen op de financiële diensten van
BB&T;
-- kosten met betrekking tot de integratie van de ondernemingen van BB&T en
haar fusiepartners kunnen hoger uitvallen dan verwacht;
-- het niet uitvoeren van de strategische of operationele plannen,
inclusief het vermogen om succesvol fusies en acquisities te voltooien
en/of integreren, of verwachte kostenbesparingen of omzetgroei door
fusies en acquisities volledig te verwezenlijken binnen de verwachte
tijd, kunnen een negatief effect hebben op de financiële toestand en
bedrijfsresultaten;
-- significante juridische kosten kunnen een nadelig materieel effect
hebben op BB&T;
-- ongunstige uitkomsten van juridische procedures of andere claims en
onderzoek door regelgevende instanties of overheden of andere
onderzoeken kunnen resulteren in negatieve publiciteit, protesten,
boetes, straffen, restricties op de activiteiten van BB&T of haar
vermogen om de zakelijke activiteiten uit te breiden, en andere
negatieve consequenties. Deze factoren kunnen allen leiden tot schade
aan de reputatie van BB&T en ze kunnen een negatieve impact hebben op de
financiële omstandigheden en bedrijfsresultaten van BB&T;
-- afname van deposito door natuurlijk verloop, verlies van klanten en/of
inkomsten als gevolg van voltooide fusies en overnames kan groter zijn
dan verwacht;
-- hoger dan verwachte kosten met betrekking tot de IT-infrastructuur of
het nalaten om toekomstige systeemverbeteringen succesvol te
implementeren, kunnen een nadelige impact hebben op de financiële
toestand en bedrijfsresultaten van BB&T en kunnen resulteren in
significante extra kosten voor BB&T; evenals
-- grootschalige systeemuitval, als gevolg van het falen van cruciale
interne systemen of cruciale diensten die door derden worden verstrekt,
kunnen een negatieve impact hebben op de financiële positie en
bedrijfsresultaten van BB&T.

Lezers worden gewaarschuwd niet onnodig veel vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen, die alleen refereren aan de data waarop deze gedaan zijn. Daadwerkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van de resultaten die zijn geuit of geïmpliceerd in de voorspellende verklaringen. Behalve voor zover vereist door toepasselijke wet- en regelgeving, is BB&T niet verantwoordelijk voor het herzien of actualiseren van enige voorspellende verklaringen om wat voor reden dan ook.
BB&T Corporation


CONTACT: CONTACTPERSONEN: ANALYSTEN: Alan Greer, Executive Vice President,Investor Relations, (336) 733-3021; Tamera Gjesdal, Senior Vice President,Investor Relations, (336) 733-3058; MEDIA: Brian Davis, Vice President,Corporate Communications, (336) 733-2542


Web site: http://www.bbt.com/

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234