Aegon boekt fors hogere nettowinst in eerste kwartaal 2017

DEN HAAG, Nederland, May 11, 2017 /PRNewswire/ --

Onderliggend resultaat 6% hoger door kostenbesparingen in VS en toenemende inkomsten uit fees


- Onderliggend resultaat van EUR 488 miljoen laat het effect zien van
kostenbesparingen in de VS, hogere inkomsten uit fees door gunstige aandelenmarkten en
nadelige seizoensafhankelijke sterftecijfers
- Fair value items EUR 53 miljoen negatief door een verlies op hedges ter bescherming
van de kapitaalpositie
- Nettowinst stijgt sterk tot EUR 378 miljoen, hoofdzakelijk door verbeterde fair value
items ten opzichte van vorig jaar
- Rendement op eigen vermogen bedraagt 7,2%


Aanhoudend goede verkopen en verbeterde marges  


- Beheerd vermogen komt uit op record van EUR 847 miljard door de aankoop van
Cofunds en gunstige markten
- Bruto-stortingen stijgen 13% tot EUR 34 miljard door de consolidatie van Cofunds in de
resultaten; netto-uitstroom van EUR 6,0 miljard door een verlies van een
vermogensbeheercontract gerelateerd aan de eerdere verkoop van Guardian
- Verkoop nieuwe levensverzekeringen daalt met 8% tot EUR 246 miljoen doordat lagere
verkopen in de VS en Nederland slechts deels zijn goedgemaakt door hogere verkopen in
Azië
- Verkoop schade- en aanvullende ziektekostenverzekeringen stijgt met 5% tot EUR 300
miljoen door de verkoop van meer arbeidsongeschiktheidsverzekeringen in Nederland
- Marktconforme waarde van nieuwe productie stijgt 30% tot EUR 172 miljoen als gevolg
van hogere rente


Solvency II ratio stabiel op 157% 


- Solvency II ratio onveranderd op een geschatte 157%. De aankoop van Cofunds en het
dividend over 2016 worden volledig gecompenseerd door het gegenereerde kapitaal.
- Gegenereerd kapitaal is EUR 0,5 miljard, inclusief gunstige marktinvloeden en
eenmalige items van
EUR 0,2 miljard
- Kapitaaloverschot in de holding daalt met EUR 0,1 miljard tot EUR 1,4 miljard door
financierings- en operationele kosten
- Bruto-schuldratio verbetert met 40 basispunten tot 29,4% als gevolg van ingehouden
winsten


Toelichting van Alex Wynaendts, voorzitter Raad van Bestuur 

"Wij hebben dit kwartaal goede resultaten laten zien door ons ambitieuze kostenbesparingsprogramma en de toegenomen bijdrage van onze groeiende fee business.

De Solvency II ratio voor de groep is stabiel gebleven op 157%.Tegelijkertijd zijn we ons ervan bewust dat we onze kapitaalbuffer in Nederland verder moeten verstevigen. We blijven ons inzetten voor een solide solvabiliteit van onze Nederlandse activiteiten door het risicoprofiel te verbeteren, de activiteiten te optimaliseren en kapitaalondersteuning vanuit de holding. Bij de bekendmaking van de resultaten over het tweede kwartaal 2017 geven wij een uitgebreide update over de Nederlandse kapitaalpositie en de voortgang van de management maatregelen. 

Ik heb er alle vertrouwen in dat we met de acties die we nemen onze strategie succesvol kunnen uitvoeren en de groei in al onze bedrijven kunnen versnellen door de overgang naar nieuwe verdienmodellen. De herpositionering van onze activiteiten in het VK - zoals dit kwartaal blijkt uit de gestegen resultaten, stortingen en beheerd vermogen - is een uitstekend voorbeeld hoe wij ons bedrijf aan het veranderen zijn en tegelijkertijd waarde creëren voor onze aandeelhouders." 


Kerncijfers
bedragen in EUR miljoenen [12] Noot Kw1 2017 Kw1 2016 % Kw4 2016 %
Onderliggend resultaat voor belastingen 1 488 462 6 554 (12)
Nettowinst / (verlies) 378 143 164 470 (20)
Verkoop 2 3,942 3,560 11 2,727 45
Marktconforme waarde nieuwe productie 3 172 133 30 118 45
Rendement op eigen vermogen 4 7.2% 7.3% (1) 10.5% (31)


 Alle vergelijkingen in dit persbericht zijn gemaakt ten opzichte van het eerste kwartaal 2016, tenzij anders vermeld. * Voor de uitleg over de noten, refereren wij naar het Engelstalige persbericht. 

Voor het officiële Engelstalige persbericht verwijzen wij naar de corporate website aegon.com [http://www.aegon.com/en/Home/Investors/News-releases/2017/q1-2017-earnings ].

Aanvullende informatie

Den Haag - 11 mei 2017 

Presentatie  De presentatie is beschikbaar op aegon.com [http://www.aegon.com/results ] vanaf 7.30 a.m. CET.

Supplementen  Aegon's 1Q 2017 Financial Supplement en Condensed Consolidated Interim Financial Statements zijn beschikbaar op aegon.com [http://www.aegon.com/results ].

Conference call  9:00 a.m. CET Audio webcast on aegon.com [http://www.aegon.com/results ]

Inbelnummer  Nederland: 020-703-8261 Passcode: 7288069 Twee uur na de conference call is een audio-opname beschikbaar op aegon.com [http://www.aegon.com/results ].

DISCLAIMERS 

Rapportage niet volgens IFRS-EU-maatstaven 

In dit document zijn verschillende maatstaven opgenomen die niet behoren tot de algemene waarderingsgrondslagen (IFRS-EU): onderliggend resultaat vóór belastingen, belastingen, winst vóór belastingen, marktconforme waarde nieuwe productie en rendement op eigen vermogen. Deze niet-IFRS-EU maatstaven worden berekend door Aegon's joint ventures en geassocieerde deelnemingen proportioneel mee te consolideren. Voor de reconciliatie van deze maatstaven, behalve voor marktconforme waarde nieuwe productie, naar de best vergelijkbare IFRS-EU maatstaf zie noot 3 'Segment Information' van Aegon's 'Condensed Consolidated Interim Financial Statements' (uitsluitend beschikbaar in het Engels). Marktconforme waarde nieuwe productie is niet gebaseerd op IFRS-EU, die Aegon gebruikt voor zijn primaire financiële rapportage, en moet niet worden gezien als een vervanging voor IFRS-EU-maatstaven. Het kan zijn dat Aegon een andere definitie voor marktconforme waarde nieuwe productie hanteert dan andere ondernemingen. 'Rendement op eigen vermogen' is een ratio die gebruikt maakt van een niet IFRS-EU maatstaf en wordt berekend door onderliggend resultaat voor belastingen na aftrek van financieringskosten te delen door het gemiddelde aandelenkapitaal, de herwaarderingsreserve en de reserves met betrekking tot 'defined benefit plans'.Aegon is van mening dat deze niet-IFRS-EU maatstaven, tezamen met de IFRS-EU gegevens, zinvolle aanvullende informatie verschaffen in de onderliggende operationele resultaten van Aegon's activiteiten, alsmede in de financiële maatstaven die de directie van Aegon gebruikt om haar activiteiten aan te sturen.

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen 

De in dit document opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn 'toekomstgerichte verklaringen' als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: nastreven, geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voornemen, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op Aegon. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Aegon acht zich niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:


- wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde
Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;
- veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de opkomende markten,
bijvoorbeeld met betrekking tot:
- de frequentie en omvang van wanbetaling in Aegon's vastrentende
beleggingsportefeuilles;
- het effect op de financiële markten van faillissementen en/of bijstelling van
gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee verband houdende
waardedaling van aandelen en schuldpapieren; en
- het effect van dalende kredietwaardigheid in bepaalde beleggingen uitgegeven door
de private sector en de daarmee verband houdende waardedaling van aangehouden
beleggingen in de private sector.
- veranderingen in Aegon's beleggingsportefeuille en door dalende
kredietwaardigheidsratings van zijn tegenpartijen;
- gevolgen van het eventueel (partieel) opbreken van de eurozone;
- gevolgen van een voorzien vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie;
- de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;
- veranderingen die van invloed zijn op het langlevenrisico, kortlevenrisisico,
invaliditeitsrisico, verval en andere factoren die de winstgevendheid van Aegon's
verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;
- het effect van herverzekeraars waar Aegon significante risico's heeft ondergebracht
die niet kunnen voldoen aan hun betalingsverplichtingen;
- veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel
veranderende rentestanden;
- veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, in het bijzonder de EUR/USD en
EUR/GBP wisselkoersen;
- veranderingen in de beschikbaarheid van, en de kosten gemoeid met, bronnen van
liquiditeit zoals krediet van banken en de kapitaalmarkten, alsmede de omstandigheden
op de kredietmarkten in het algemeen, zoals veranderingen in de kredietwaardigheid van
tegenpartijen;
- toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en
de opkomende markten;
- veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke Aegon's activiteiten, het
vermogen om medewerkers op sleutelposities aan te nemen en aan te houden,
belastingpositie van Aegon's bedrijven, het productaanbod en de aantrekkelijkheid van
bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;
- veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de pensioen-, beleggings- en
verzekeringsbedrijfstakken in de markten waarin Aegon actief is;
- (voorstellen voor) standaarden van supranationale organisaties, zoals de Financial
Stability Board en de International Association of Insurance Supervisors, of
veranderingen van dergelijke standaarden, die van invloed kunnen zijn op de financiële
toezichtregelgeving op regionaal (zoals EU), nationaal of, met betrekking tot de
Verenigde Staten op federaal of statelijk niveau, of de toepassing daarvan op Aegon,
met inbegrip van de aanwijzing van Aegon tot Global Systemically Important Insurer
(G-SII);
- veranderingen in het gedrag van klanten en de publieke opinie in het algemeen met
betrekking tot, onder meer, het soort producten dat Aegon verkoopt, daaronder begrepen
in wet- en regelgeving of de commerciële noodzaak om te voldoen aan veranderende
verwachtingen van klanten;
- overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;
- veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;
- verlaging van een of meer ratings van Aegon door een kredietbeoordelingsbureau en het
eventuele negatieve effect daarvan op de mogelijkheden kapitaal op te halen, op
Aegon's liquiditeit en financiële situatie;
- verlaging van de beoordeling van de solvabiliteit van een van Aegon's
verzekeringsdochters en het eventuele negatieve effect daarvan op geschreven premies,
polisverlenging en winstgevendheid en liquiditeit van Aegon's verzekeringsdochters;
- het effect van Solvency II vereisten en van andere regelgeving in andere jurisdicties
met betrekking tot kapitaalvereisten;
- rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor Aegon verplicht wordt
substantiële schadebetalingen te doen of Aegon's werkwijze te veranderen;
- vanwege complexe transacties binnen Aegon's bedrijfsvoering welke sterk afhankelijk
zijn van een correcte werking van informatietechnologie, kan uitval van een
computersysteem of een bedreiging van de informatiesystemen invloed hebben op de
bedrijfsvoering, de reputatie en daarmee verband houdend een negatief effect op
Aegon's cash flows en bedrijfsresultaten hebben;
- het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;
- veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of
belastingwetgeving die de winstgevendheid en kosten voor distributie van of vraag naar
Aegon's producten beïnvloeden;
- veranderingen in regelgeving op het gebied van verslaggeving of een verandering door
Aegon in het toepassen van dergelijke regelgeving, vrijwillig of anderszins, die
invloed kunnen hebben op Aegon's gerapporteerde resultaten en eigen vermogen;
- Aegon's verwachte resultaten zijn afhankelijk van complexe wiskundige modellen die
gebruikt worden voor berekeningen ten aanzien van de financiële markten, het
kortlevenrisico, het langlevenrisico, alsmede andere dynamische systemen die
onderhevig zijn aan schokken en volatiliteit. Indien aannames of de modellen, ondanks
alle controles om de accuraatheid te waarborgen, later onjuist blijken, is het
mogelijk dat resultaten van verwachtingen afwijken;
- het effect van overnames en desinvesteringen, herstructureringen, beëindiging van
producten en andere eenmalige gebeurtenissen, zoals het succes van de integratie van
overnames en het behalen van verwachte resultaten en synergieën van overnames;
- catastrofes, veroorzaakt door natuur of door de mens, die resulteren in significante
verliezen en die Aegon's bedrijfsvoering significant kunnen ondermijnen;
- Aegon's onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of
andere initiatieven waar te maken om kosten te besparen, en het kapitaaloverschot en
de verhouding vreemd vermogen / eigen vermogen te managen; en
- Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert, of mogelijk kwalificeert, als
voorwetenschap in de zin van Artikel 7(1) van de Europese Verordening marktmisbruik.


Nadere details over mogelijke risico's en onzekerheden die de vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij de Autoriteit Financiële Markten en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het Annual Report. Deze toekomstgerichte verklaringen betreffen de periode vanaf de datum van dit document. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is de onderneming niet gehouden om enige nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomstgerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.

Media relations 
Debora de Laaf 
+31(0)70-344-8730 
gcc@aegon.com 

Investor relations 
Willem van den Berg 
+31(0)70-344-8305 
ir@aegon.com 


 

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234