Spoorsingelgarage kan bestaande parkeergarages Delft belemmeren

Ecorys heeft in opdracht van de Delftse Rekenkamer (DRK) een financiële risicoanalyse van de parkeergarages in de stad uitgevoerd. Het onderzoek vormde een follow-up van een eerder onderzoek in opdracht van de rekenkamer uit 2008, om te toetsen of de aanbevelingen zijn opgevolgd. Het follow-up onderzoek is in 2015 van start gegaan en in 2016 afgerond.

De DRK constateert dat de in september 2008 door de raad overgenomen vier aanbevelingen uit het rekenkamerrapport 'Delftse Parkeergarages' (verbeteren informatie aan de raad, verbeteren inzicht lange termijn risico's, heldere verantwoordelijkheidsverdeling en gebruik onderzoeksresultaten bij nieuwe garages) overwegend zijn opgevolgd. De aanbeveling die minder robuust is ingevuld is 'het maken van lange termijn risicoanalyses met verschillende scenario's'. De DRK ziet de recent uitgevoerde integrale risicoanalyse als een goede stap inzake het te verbeteren risicomanagement. Deze dient periodiek uitgevoerd te gaan worden. Hiermee wordt invulling gegeven aan de eerdere aanbevelingen van de DRK uit 2008. De oorspronkelijke investeringen in de bestaande parkeergarages worden sneller terugverdiend dan gepland. Door de financiële ruimte die hierdoor ontstaat, kan de 'onrendabele top' van de investering PSS, die nu in de businesscase van het Spoorzonetraject valt (circa 13,5 miljoen), mogelijk toch worden terugverdiend, zodat de uitbreiding van de parkeerfaciliteit niet of minder bekostigd hoeft te worden met gemeenschapsgeld.

In 2018 gaat de nieuwe parkeergarage Spoorsingel open. Er heeft nog geen totaalberekening plaatsgevonden op de verwachte exploitaties van de drie bestaande en de nieuwe parkeergarages gezamenlijk. Uit de scenario's voor de PSS blijkt dat voor het budgettair neutraal draaien van deze parkeergarage de PSS voor 97% afhankelijk is van kortparkeerders. Bart Witmond van Ecorys zegt hierover: "Door de aanleg van een nieuwe parkeergarage in de spoorzone ontstaat geen extra vraag voor kort parkeerders. Die vraag is vooral afhankelijk van de groei van aantrekkelijkheid van Delft voor toeristen en zakelijke bezoekers. En in welke mate zij met de auto komen in plaats van met het openbaar vervoer." De DRK kwalificeert de sterke afhankelijkheid van 'kort parkeren' als een fors risico voor de exploitatie van PSS. Aanbevolen wordt om het risico op 'kort parkeren' goed te monitoren en deze vorm van parkeren te stimuleren.

Bart Witmond
Partner
T 06 525 659 35
E bart.witmond@ecorys.com

ECORYS Nederland BV

plaats:
Rotterdam
website:
http://www.ecorys.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234