Kinderalimentatie bij co-ouderschap: wie betaalt de rekening

Maatwerk bij alimentatieberekeningen zorgt voor minder strijd tussen partijen in geval van scheidingen. Zo luidt de conclusie van een onlangs door de Universiteit Utrecht in opdracht van de vFAS uitgevoerd onderzoek. Co-ouderschap neemt gestaag toe. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat een meerderheid van de co-ouders bepaalde afspraken maakt over de betaling van de kosten die niet direct aan het verblijf van de kinderen zijn verbonden, zoals kleding- en schoolkosten. Daarbij maken de co-ouders veelal gebruik van een kinderrekening. In andere gevallen spreken de ouders af dat ieder van hen bepaalde kosten betaalt. Voor deze ouders schiet huidige regelgeving echter tekort.

'Co-ouders zetten de trend, maar het is van belang dat zij worden gefaciliteerd door regelgeving,' aldus Mr. Dianne Kroezen, voorzitter van de vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS), een specialisatievereniging van bijna 1000 advocaten. 'Omdat co-ouderschap in het verleden niet veel voorkwam, is er geen methode ontwikkeld om te berekenen wat elke ouder moet bijdragen aan de kosten voor de kinderen. Bovendien is de vraag of de huidige manier van berekenen in geval van co-ouderschap wel rechtvaardig is? Daarom is onderzocht hoe in de praktijk wordt omgegaan met de kosten van kinderen bij co-ouderschap. Ook is gekeken naar best-practices.'

Nieuwe richtlijnen rondom co-ouderschap wenselijk
Het onderzoek toont aan dat gespecialiseerde vFAS-advocaten twee werkwijzen hanteren bij de berekening van kinderalimentatie:

1. De eerste werkwijze kenmerkt zich door een strikte hantering van de methode die is opgenomen in het Rapport alimentatienormen, dat door de Expertgroep van de rechterlijke macht is ontwikkeld. Bij deze methode vormen forfaitaire bedragen het uitgangspunt.
2. De tweede werkwijze gaat meer uit van de werkelijke kosten van de ouders voor de kinderen.

Deze eerste methode lijkt geschikt voor het geval ouders geen overeenstemming kunnen bereiken over de hoogte van de kinderalimentatie. Als ouders wel goed met elkaar kunnen overleggen, zoals bij co-ouderschap, is het wenselijk om meer maatwerk op grond van de werkelijke kosten te leveren. Advocaten hebben momenteel te weinig houvast als het gaat om de berekening van kinderalimentatie bij co-ouderschap. Daarom is het nodig dat voor deze situatie nieuwe richtlijnen worden opgesteld.

NIBUD-tabellen verouderd
Uit het onderzoek blijkt ook dat de huidige NIBUD-tabellen (waaruit de forfaitaire kosten van een kind blijken) geactualiseerd moeten worden. Deze normen zijn de laatste twee decennia niet bijgesteld. Hierbij is van belang dat inzicht wordt gegeven in de vraag welke kosten ouders met een co-ouderschapsregeling hebben voor het verblijf van kinderen en welke kosten zij hebben voor de verblijfsoverstijgende kosten van de kinderen (denk aan school, sport e.d). Inspiratie kan worden opgedaan in Zweden. Ouders kunnen zelf online een indruk krijgen van kosten. Vervolgens kunnen zij onder de begeleiding van de advocaat-scheidingsmediator concrete afspraken maken.

Wettelijke verankering noodzakelijk
Advocaten die op basis van deze tweede methode meer maatwerk leveren, hebben meer houvast en wettelijke verankering nodig bij de berekening van de verdeling en de executie van de kosten van de kinderen, zodat rechtszekerheid kan worden gegarandeerd. Daarom doet de vFAS een viertal aanbevelingen:
1. De wetgever dient de executie (gedwongen incasso) mogelijk te maken van bijdragen van iedere ouder aan een kinderrekening.
2. De wetgever dient de executie (gedwongen incasso) mogelijk te maken van de kosten waarover de ouders afspraken hebben gemaakt (sportvereniging schoolreisje etc.).
3. Op basis van de aanbevelingen in het Rapport alimentatienormen dienen richtlijnen en rekenregels te worden ontwikkeld voor co-ouderschap.
4. Onderzocht dient te worden of deze richtlijnen en rekenregels ook door de rechter op verzoek van een van de ouders kunnen worden opgelegd.

Gedurende het vFAS-congres, dat de dag voorafgaand aan de Dag van de Scheiding plaatsvindt, worden de aanbevelingen besproken. Onder de aanwezigen bevinden zich advocaten en rechters, maar ook specialisten, zoals psychologen. Elk jaar organiseert de vFAS een congres dat met het onderwerp 'echtscheiden' te maken heeft. Dit congres gaat vooraf aan de 'Dag van de scheiding', een door de vFAS in het leven geroepen dag die jaarlijks op de tweede vrijdag in september wordt georganiseerd en waarop bezoekers van vFAS-kantoren in de gelegenheid worden gesteld om vrijblijvend kennis te maken met een vFAS-advocaat-mediator.

Over de vFAS
De vFAS zet zich in om scheiden, wat emotioneel een zeer intensief traject is voor partijen, respectvol te laten verlopen. Het merendeel van de aangesloten 1.000 vFAS-leden is gespecialiseerd advocaat-scheidingsmediator. De vFAS-advocaat-scheidingsmediator beschikt, naast kennis op het relationele- en emotionele gebied en het gebied van kinderen, over de benodigde actuele juridische kennis om de echtscheiding op dit gebied goed te kunnen begeleiden; te denken valt aan de onderwerpen als alimentatie, de afwikkeling huwelijkse voorwaarden, pensioenverevening en het ouderschapsplan. De vFAS heeft Universiteit Utrecht de opdracht gegeven tot het uitvoeren van een wetenschappelijk onderzoek naar de vaststelling van kinderalimentatie bij co-ouderschap. Het onderzoek "Kinderalimentatie bij co-ouderschap: 'Going Dutch'?" is uitgevoerd door Merel Jonker, verbonden aan het UU.

Geplaatst in:

Een bezoek brengen aan het vFAS-congres? Meld u aan via 070- 3626215 of stuur een e-mail naar: info@verenigingfas.nl. Wilt u een verdere toelichting, dan kunt u ook contact opnemen met Dianne Kroezen, voorzitter van de vFAS op 06-52473173. Ook als u meer informatie wenst over congres kunt u via deze twee kanalen contact opnemen.

vFAS (vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators)

plaats:
Den Haag

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234