BNG Bank draagt bij aan oplossing maatschappelijke uitdagingen

DEN HAAG, Nederland, August 29, 2016 /PRNewswire/ --
- Duurzaamheid belangrijk deel van de strategie 
- Klanten terughoudend met nieuwe investeringen 
- Nettowinst bedraagt EUR 126 miljoen  
- Directe gevolgen 'Brexit' beperkt voor BNG Bank 


BNG Bank heeft in het eerste halfjaar van 2016 actief bijgedragen aan het vinden van oplossingen voor de, onder meer door de politiek en VNO-NCW, gesignaleerde problemen bij de financiering van maatschappelijke uitdagingen. Concrete voorbeelden van de betrokkenheid zijn de financiering van de verduurzaming van corporatiewoningen, de bijdrage aan de realisatie van het Energieakkoord en de financiering van grote infrastructurele projecten. Om te komen tot oplossingen voor knelpunten in de financiering, zoekt de bank daarnaast actief het debat met de betrokken private en publieke partijen, zoals pensioenfondsen, de Nederlandse Investeringsinstelling en het Nederlands Investeringsagentschap. 
Duurzaamheid belangrijk deel van de strategie 
Duurzaamheid is een belangrijk deel van de strategie van BNG Bank en krijgt vorm en inhoud aan beide zijden van de balans en in de interne bedrijfsvoering van de bank.
De 8-jarige obligatielening van EUR 1 miljard ter financiering van de meest duurzame woningcorporaties werd ruimschoots overtekend door internationale beleggers. Met deze eerste 'social housing bond' stimuleert BNG Bank verduurzaming bij haar klanten in de corporatiesector en speelt de bank in op de wereldwijd groeiende vraag naar deze beleggingen.
In februari van dit jaar heeft BNG Bank een financieringsovereenkomst afgesloten voor de financiering van 20 zonne-energie-installaties ten behoeve van gemeentehuizen en ander maatschappelijk vastgoed. Inmiddels zijn de eerste installaties operationeel. Om ook de CO2-uitstoot van BNG Bank verder terug te dringen zijn in maart 2016 op het dak van de bank zonnepanelen geplaatst.
Klanten terughoudend met nieuwe investeringen 
De nieuwe langlopende kredietverlening bedroeg in de eerste helft van 2016 EUR 4,7 miljard en bewijst de maatschappelijke relevantie van BNG Bank. Afgezien van de corporatiesector was de omzet binnen de klantsectoren van de bank in lijn met de verwachting. Woningcorporaties blijven meer dan verwacht terughoudend met nieuwe investeringen als gevolg van de invoering van de 'Herziene Woningwet'. De kredietportefeuille van BNG Bank daalde in de verslagperiode met EUR 0,6 miljard naar EUR 88,8 miljard. Het marktaandeel van de bank in de belangrijkste klantsectoren lag in de verslagperiode wederom ruim boven de doelstelling, ondanks beperkt toenemende concurrentie.
Nettowinst bedraagt EUR 126 miljoen 
De nettowinst over het eerste halfjaar van 2016 bedraagt EUR 126 miljoen, een daling van EUR 29 miljoen ten opzichte van het eerste halfjaar 2015. Deze daling is vooral veroorzaakt door de alsmaar dalende lange rentetarieven, die een negatief effect hebben op het renteresultaat en de ongerealiseerde marktwaardeveranderingen in het resultaat financiële transacties. De kwantitatieve verruiming als gevolg van het opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank en de uitkomst van het Britse referendum waren belangrijke oorzaken van de verdere daling van de rentetarieven in het eerste halfjaar van 2016.
Directe gevolgen 'Brexit' beperkt voor BNG Bank 
Vrijwel direct nadat de uitslag van het Britse referendum bekend werd, zijn wereldwijd de groeiprognoses naar beneden bijgesteld. Ratingbureaus hebben de rating van het Verenigd Koninkrijk verlaagd op basis van hun verwachting dat het Verenigd Koninkrijk binnen enkele kwartalen in een recessie zal belanden. Afgezien van de sterke daling van het Britse pond, de aandelenkoersen van banken en de rentetarieven blijven structurele wijzigingen in de risicoperceptie op de financiële markten vooralsnog uit. De directe gevolgen van de Brexit voor BNG Bank zijn relatief beperkt gebleven. De toegang tot kort- en langlopende funding is niet in gevaar geweest en de door de bank te betalen opslagen voor krediet- en liquiditeitsrisico's zijn per saldo nauwelijks veranderd.
Bijdrage Europees resolutiefonds 
De bijdrage van de bank aan het Europese resolutiefonds in 2016 is eind april vastgesteld op EUR 16 miljoen. De bijdrage bleef ook in 2016 relatief beperkt omdat een groot deel van de door BNG Bank verstrekte leningen kwalificeert als zogenaamde promotional loans. In de vaststelling van de jaarlijkse bijdrage mogen deze buiten beschouwing gelaten worden bij de bepaling van de contributiebasis.
Vooruitzichten 2016 
BNG Bank verwacht dat de omvang van nieuw verstrekte langlopende leningen over 2016 licht lager zal uitkomen dan in het voorgaande jaar. Klanten van de bank blijven naar verwachting terughoudend met nieuwe investeringen mede als gevolg van nieuwe regelgeving, ondanks de voor investeringen aantrekkelijke renteniveaus.
In het streven naar een hogere leverage ratio is BNG Bank in gesprek met diverse decentrale overheden over volgende uitgiften van hybride kapitaal. Op basis van deze gesprekken is de verwachting dat de bank in de tweede helft van 2016 additioneel Tier 1-vermogen zal aantrekken. De emissies zijn onder meer afhankelijk van de marktomstandigheden en de doorlooptijd van het goedkeuringsproces bij de betrokken decentrale overheden. In juli 2016 is al EUR 100 miljoen aangetrokken. BNG Bank gaat ervan uit door winstinhouding en de verdere uitgifte van hybride kapitaal te kunnen voldoen aan de verwachte Europese minimumeis van 3% per einde 2017.
Het renteresultaat over 2016 zal naar verwachting uitkomen binnen een bandbreedte van EUR 380 tot EUR 400 miljoen. De huidige onzekere marktomstandigheden hebben een negatieve uitwerking op het resultaat financiële transacties. Gezien de aanhoudende onzekerheden acht de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de verwachte nettowinst 2016.
BNG Bank is de bank van en voor overheden en voor instellingen met een maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Het door BNG Bank uitgegeven schuldpapier heeft de hoogst mogelijke credit rating van Standard & Poor's (AAA) en Moody's (Aaa) en een rating AA+ van Fitch. BNG Bank behoort daarmee tot de meest kredietwaardige banken ter wereld. 
Zie voor meer informatie het volledige halfjaarbericht op http://www.bngbank.nl.
GECONSOLIDEERDE BALANS 
In miljoenen euro's

30-6-2016 31-12-2015
ACTIVA
Kas en tegoeden bij de centrale banken 4.290 3.175
Bankiers 16.333 10.540
Financiële activa tegen reële waarde via het resultaat 3.012 2.884
Derivaten 17.581 16.370
Financiële activa voor verkoop beschikbaar 14.134 13.459
Kredieten 88.795 89.366
Waardeaanpassingen kredieten in portfolio hedge accounting 19.131 13.559
Deelnemingen met invloed van betekenis en joint ventures 44 47
Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen 16 16
Overige activa 120 27
Activa aangehouden voor verkoop - 68
TOTAAL ACTIVA 163.456 149.511
PASSIVA
Bankiers 3.440 2.968
Financiële passiva tegen reële waarde via het resultaat 1.287 1.788
Derivaten 30.773 23.261
Schuldbewijzen 117.093 110.123
Toevertrouwde middelen 6.762 6.869
Achtergestelde schulden 31 31
Overige passiva 165 308
Totaal verplichtingen 159.551 145.348
Kapitaal 139 139
Agioreserve 6 6
Hybride kapitaal 424 424
Herwaarderingsreserve 318 320
Cashflow hedge reserve -70 251
Overige reserves 2.962 2.797
Onverdeelde winst 126 226
Eigen vermogen 3.905 4.163
TOTAAL PASSIVA 163.456 149.511


GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING 
In miljoenen euro's

Eerste Eerste
halfjaar halfjaar
2016 2015
- Rentebaten 290 536
- Rentelasten 99 328
Renteresultaat 191 208
- Provisiebaten 17 16
- Provisielasten 2 2
Provisieresultaat 15 14
Resultaat financiële transacties -28 82
Resultaten uit deelnemingen met invloed van betekenis en
joint ventures 2 1
Resultaat uit verkoop van activa aangehouden voor verkoop 34 -
Overige resultaten 1 1
TOTAAL BATEN 215 306
Personeelskosten 18 19
Andere beheerskosten 12 12
Afschrijvingen 1 1
TOTAAL BEDRIJFSLASTEN 31 32
Bijzondere waardeverminderingen 2 68
Bijdrage resolutiefonds 16 -
TOTAAL OVERIGE LASTEN 18 68
WINST VOOR BELASTINGEN 166 206
Belastingen -40 -51
NETTOWINST 126 155


    PRN NLDBNG Bank


CONTACT: Voor nadere informatie: Robert Bakker, woordvoerder+31-070-3750609, robert.bakker@bngbank.nl

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234