Aegon neemt Cofunds over en wordt de leidende platformaanbieder in het VK

DEN HAAG, Nederland, August 11, 2016 /PRNewswire/ --Aegon neemt Cofunds over van Legal & General voor GBP 140 miljoen (EUR 164 miljoen). Met deze transactie heeft Aegon in het Verenigd Koninkrijk zijn strategische transformatie van traditionele levensverzekeraar naar platformaanbieder afgerond en wordt de onderneming de toonaangevende speler op de platformmarkt. De transactie wordt naar verwachting eind 2016 afgerond, afhankelijk van de goedkeuring door de toezichthouder. Cofunds is naar verwachting in 2018 volledig geïntegreerd.
"Vandaag kondigen we de overname van Cofunds aan", aldus Alex Wynaendts, voorzitter van de Raad van Bestuur van Aegon. "Met deze transactie bouwen we voort op een succesvolle herpositionering van ons bedrijf in het VK. Met onze strategie hebben we ons bedrijf veranderd in een kostenefficiënte platformaanbieder. De acquisitie van Cofunds is een unieke kans om onze strategie in het VK versneld uit te voeren. Als de toonaangevende platformaanbieder kunnen we substantiële waarde creëren in de snelgroeiende platformmarkt in het VK. Ik ben er trots op dat we nu meer dan drie miljoen klanten in het Verenigd Koninkrijk gedurende hun leven kunnen helpen bij het bereiken van financiële zekerheid."
Aegon streeft naar sterke verbetering van het rendement in het VK  
Aegon verwacht GBP 60 miljoen te besparen door de synergievoordelen die voortvloeien uit het gebruik van de nieuwste technologie en uit het verwijderen van dubbelingen in de bedrijfsvoering. Naar verwachting leiden deze kostenbesparingen eind 2017 tot een Solvency II kapitaalvoordeel van GBP 150 miljoen. Hierdoor valt de netto-investering voor de overname van Cofunds aanzienlijk lager uit.
De eenmalige kosten om tot deze synergievoordelen en een soepele overgang voor klanten en adviseurs te komen, bedragen naar schatting GBP 80 miljoen en worden in 2016 en 2017 geboekt. Door synergievoordelen en groeimogelijkheden draagt de overname van Cofunds bij aan het behalen van de rendementsdoelstelling van Aegon.
Bundeling van krachten is voordeel voor alle belanghebbenden 
Cofunds en de platformactiviteiten van Aegon vullen elkaar goed aan. Cofunds was een van de eerste platforms in het Verenigd Koninkrijk en is met meer dan 750.000 klanten een toonaangevende speler in de platformmarkt. Nu Cofunds gebruik gaat maken van het platform van Aegon met zijn moderne technologie, ontstaan er aanzienlijke voordelen voor klanten en hun adviseurs. Zo is er minder papierwerk nodig omdat processen direct digitaal worden verwerkt, is er een breder aanbod van beleggingsfondsen, worden pensioenproducten geïntegreerd op het platform en blijven tegelijkertijd de prijzen voor bestaande diensten gehandhaafd.
Ook wat betreft distributie vullen de huidige platforms van Aegon en Cofunds elkaar goed aan. Dit in combinatie met het versterkte productaanbod biedt de mogelijkheid om bestaande klanten verschillende diensten en producten aan te bieden. Bovendien heeft Aegon een distributieovereenkomst met Nationwide gesloten voor beleggingsproducten. Nationwide is een grote financiële dienstverlener in het VK en een van Cofunds belangrijkste distributeurs.
Toename van fee-activiteiten leidt tot aantrekkelijke kasstromen  
Aegon is door een aantal overnames en verkooptransacties de leidende partij op de platformmarkt geworden. Aegon richt zich nu volledig op de groei van fee-based producten die via het platform in het VK worden verkocht. Deze groeistrategie voor producten die weinig kapitaal vergen leidt naar verwachting tot voorspelbare toenemende kasstromen.
Na de overname van Cofunds heeft Aegon zijn kapitaalbeleid voor het VK aangepast. Het levensverzekerings- en pensioenbedrijf blijft binnen een beoogde Solvency II bandbreedte van 130%-150% opereren. Cofunds blijft onder de Capital Requirements Directive (CRD) IV opereren met een kapitaalratio van 110%-120%.
Aegon verwacht dat zijn bedrijven in het Verenigd Koninkrijk binnen deze bandbreedtes blijven. Zoals eerder is aangegeven, gaan de Aegon-dochterbedrijven in het VK naar verwachting in 2017 weer dividend betalen aan de holding.
Voor het officiële Engelstalige persbericht verwijzen wij naar de corporate website aegon.com [http://www.aegon.com/Home ].
Disclaimers
Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen 
De in dit document opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn 'toekomstgerichte verklaringen' als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: nastreven, geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voornemen, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op Aegon. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Aegon acht zich niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:

- wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde
Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;
- veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de opkomende markten,
bijvoorbeeld met betrekking tot:
- de frequentie en omvang van wanbetaling in Aegon's vastrentende
beleggingsportefeuilles;
- het effect op de financiële markten van faillissementen en/of bijstelling van
gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee verband houdende
waardedaling van aandelen en schuldpapieren; en
- het effect van dalende kredietwaardigheid in bepaalde beleggingen uitgegeven door
de private sector en de daarmee verband houdende waardedaling van aangehouden
beleggingen in de private sector.
- veranderingen in Aegon's beleggingsportefeuille en door dalende
kredietwaardigheidsratings van zijn tegenpartijen;
- gevolgen van het eventueel (partieel) opbreken van de eurozone;
- gevolgen van een voorzien vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie;
- de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;
- veranderingen die van invloed zijn op het langlevenrisico, kortlevenrisisico,
invaliditeitsrisico, verval en andere factoren die de winstgevendheid van Aegon's
verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;
- het effect van herverzekeraars waar Aegon significante risico's heeft ondergebracht
die niet kunnen voldoen aan hun betalingsverplichtingen;
- veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel
veranderende rentestanden;
- veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, in het bijzonder de EUR/USD en
EUR/GBP wisselkoersen;
- veranderingen in de beschikbaarheid van, en de kosten gemoeid met, bronnen van
liquiditeit zoals krediet van banken en de kapitaalmarkten, alsmede de omstandigheden
op de kredietmarkten in het algemeen, zoals veranderingen in de kredietwaardigheid van
tegenpartijen;
- toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en
de opkomende markten;
- veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke Aegon's activiteiten, het
vermogen om medewerkers op sleutelposities aan te nemen en aan te houden,
belastingpositie van Aegon's bedrijven, het productaanbod en de aantrekkelijkheid van
bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;
- veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de pensioen-, beleggings- en
verzekeringsbedrijfstakken in de markten waarin Aegon actief is;
- (voorstellen voor) standaarden van supranationale organisaties, zoals de Financial
Stability Board en de International Association of Insurance Supervisors, of
veranderingen van dergelijke standaarden, die van invloed kunnen zijn op de financiële
toezichtregelgeving op regionaal (zoals EU), nationaal of, met betrekking tot de
Verenigde Staten op federaal of statelijk niveau, of de toepassing daarvan op Aegon,
met inbegrip van de aanwijzing van Aegon tot Global Systemically Important Insurer
(G-SII);
- veranderingen in het gedrag van klanten en de publieke opinie in het algemeen met
betrekking tot, onder meer, het soort producten dat ook Aegon verkoopt, daaronder
begrepen in wet- en regelgeving of de commerciële noodzaak om te voldoen aan
veranderende verwachtingen van klanten;
- overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;
- veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;
- verlaging van een of meer ratings van Aegon door een kredietbeoordelingsbureau en het
eventuele negatieve effect daarvan op de mogelijkheden kapitaal op te halen, op
Aegon's liquiditeit en financiële situatie;
- verlaging van de beoordeling van de solvabiliteit van een van Aegon's
verzekeringsdochters en het eventuele negatieve effect daarvan op geschreven premies,
polisverlenging en winstgevendheid en liquiditeit van Aegon's verzekeringsdochters;
- het effect van Solvency II vereisten en van andere regelgeving in andere jurisdicties
met betrekking tot kapitaalvereisten;
- rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor Aegon verplicht wordt
substantiële schadebetalingen te doen of Aegon's werkwijze te veranderen;
- vanwege complexe transacties binnen Aegon's bedrijfsvoering welke sterk afhankelijk
zijn van een correcte werking van informatietechnologie, kan uitval van een
computersysteem of een bedreiging van de informatiesystemen invloed hebben op de
bedrijfsvoering, de reputatie en daarmee verband houdend een negatief effect op
Aegon's cash flows en bedrijfsresultaten hebben;
- het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;
- veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of
belastingwetgeving die de winstgevendheid en kosten voor distributie van of vraag naar
Aegon's producten beïnvloeden;
- veranderingen in regelgeving op het gebied van verslaggeving of een verandering door
Aegon in het toepassen van dergelijke regelgeving, vrijwillig of anderszins, die
invloed kunnen hebben op Aegon's gerapporteerde resultaten en eigen vermogen;
- Aegon's verwachte resultaten zijn afhankelijk van complexe wiskundige modellen die
gebruikt worden voor berekeningen ten aanzien van de financiële markten, het
kortlevenrisico, het langlevenrisico, alsmede andere dynamische systemen die
onderhevig zijn aan schokken en volatiliteit. Indien aannames of de modellen, ondanks
alle controles om de accuraatheid te waarborgen, later onjuist blijken, is het
mogelijk dat resultaten van verwachtingen afwijken;
- het effect van overnames en desinvesteringen, herstructureringen, beëindiging van
producten en andere eenmalige gebeurtenissen, zoals het succes van de integratie van
overnames en het behalen van verwachte resultaten en synergieën van overnames;
- catastrofes, veroorzaakt door natuur of door de mens, die resulteren in significante
verliezen en die Aegon's bedrijfsvoering significant kunnen ondermijnen; en
- Aegon's onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of
andere initiatieven waar te maken om kosten te besparen, en het kapitaaloverschot en
de verhouding vreemd vermogen / eigen vermogen te managen.


Nadere details over mogelijke risico's en onzekerheden die de vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij de Autoriteit Financiële Markten en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het Annual Report. Deze toekomstgerichte verklaringen betreffen de periode vanaf de datum van dit document. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is de onderneming niet gehouden om enige nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomstgerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.
Media relations  
Debora de Laaf  
+31-(0)-70-344-8730  
gcc@aegon.com

 
 
Investor relations 
Willem van den Berg 
+31-(0)-70-344-8405 
ir@aegon.com 


 
    PRN NLDAegon N.V.

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234