BB&T rapporteert inkomsten van $541 miljoen, een stijging van 19%; Recordomzet, een stijging van 18%

WINSTON-SALEM, North Carolina, 22 juli 2016 /PRNewswire/ -- BB&T Corporation kondigde vandaag haar kwartaalverdiensten voor het tweede kwartaal van 2016 aan. De netto-inkomsten voor gewone aandeelhouders bedroegen $ 541 miljoen, een toename van 19,2% in vergelijking met het tweede kwartaal van 2015. Rendementen per verwaterd gewoon aandeel bedroegen $ 0,66 voor het tweede kwartaal van 2016. Fusie- en herstructuringskosten van $58 miljoen buiten beschouwing latend, na aftrek van belasting, en een belastingvoordeel gerelateerd aan specifieke activa met belastingvoordeel van $ 13 miljoen, bedroegen netto-inkomsten voor gewone aandeelhouders $ 586 miljoen of $0,71 per verwaterd aandeel.

Netto-inkomsten voor gewone aandeelhouders bedroegen $ 527 miljoen ($ 0,67 per verwaterd aandeel voor het eerste kwartaal van 2016 en $ 454 miljoen ($ 0,62 per verwaterd aandeel) voor het tweede kwartaal van 2015.

"Met tevredenheid presenteren wij hier recordomzetten en totale activa voor het tweede kwartaal," zei Chairman en CEO Kelly S. King. "Onze strategische acquisities en sterke organische groei hebben ons in staat gesteld om onze voetafdruk te vergroten en baanbrekende resultaten te bereiken. Wij kijken uit naar de verdere voordelen van onze recente transacties, waarbij wij nog efficiënter zullen opereren en groeien in deze nieuwe markten."

"Totale FTE-opbrengsten bedroegen $ 2,8 miljard, een stijging van $ 420 miljoen in vergelijking met het tweede kwartaal van 2015" zei King. "Wij blijven ons in een uitstekende positie bevinden voor stijgende rentetarieven, terwijl onze gediversifieerde bedrijfsactiviteiten ons in staat stellen sterke winstgevendheid te behouden onder lastige omstandigheden.

"Wij zijn ook bij dat we van de Federale Reserve een verklaring van geen bezwaar ontvingen voor ons kapitaalplan, met daarin een stijging van dividend van 7 procent en een programma voor inkoop van eigen aandelen", zei King. "Zo kunnen we een van de sterkste dividendbetalingen in de branche bereiken."

"Zoals eerder aangekondigd hebben wij de acquisities van National Penn en Swett & Crawford op 1 april afgerond", ging King verder. "De systeemconversie van National Penn werd half juli afgerond, en beide acquisities droegen bij aan onze sterke resultaten voor het tweede kwartaal."

Hoogtepunten prestaties tweede kwartaal 2016-- Belastbare equivalente rendementen bedroegen $ 2,8 miljard in het tweede
kwartaal, $ 203 meer dan het eerste kwartaal van 2016.

-- De netto rente-inkomsten stegen met $ 89 miljoen
-- De netto rentemarge daalde met 3,41%, twee basispunten minder
-- Het aangepaste aandeel inkomsten uit vergoedingen was 42,8%, in
vergelijking met 40,6% in het kwartaal ervoor-- Niet-rente uitgaven bedroegen $ 1,8 miljard, een stijging van $ 252
miljoen in vergelijking met het eerste kwartaal

-- Personeelsuitgaven stegen met $ 124 miljoen, gedeeltelijk als gevolg
van de acquisities, productiegebaseerde incentives en
werknemersvoorzieningen
-- Fusiegerelateerde kosten en herstructureringskosten waren $69
miljoen hoger als gevolg van de acquisities en specifieke
herstructureringsactiviteiten
-- De aangepaste efficiëntieratio was 59,3%, in vergelijking met 58,3%
in het kwartaal ervoor-- Gemiddelde leningen en leases die werden gehouden voor investeringen
bedroegen $ 141,1 miljard, in vergelijking met $ 134,4 miljard in het
eerste kwartaal van 2016.

-- National Penn voegde $ 5,9 miljard toe aan gemiddelde leningen
-- National Penn niet meegerekend, stegen gemiddelde leningen en leases
met $ 860 miljoen, of 2,6% op jaarbasis:

-- Gemiddelde C&I-leningen stegen met $1,1 miljard of 9,4% op
jaarbasis
-- Gemiddelde andere leningen van kredietverlenende
dochterondernemingen stegen met $ 522 miljard of 15,6% op
jaarbasis
-- Gemiddelde verkoopsfinancieringsleningen daalden met $ 522
miljoen en leningen voor huizenhypotheken daalden $ 360 miljoen-- Gemiddelde deposito's bedroegen $ 160,3 miljard, in vergelijking met $
149,9 miljard in het voorgaande kwartaal

-- National Penn voegde $ 6,6 miljard toe aan gemiddelde deposito's
-- National Penn niet meegerekend, stegen gemiddelde deposito's met $
3,9 miljard, of 10,5% op jaarbasis:

-- Gemiddelde niet-rentedragende deposito's stegen met $ 1,4
miljard, of 12,1% op jaarbasis:
-- Gemiddelde deposito's in rentedragende betaalrekeningen stegen
met $ 1,0 miljard, of 15,8% op jaarbasis:
-- Gemiddelde rentedragende depositokosten waren 0,23%, twee
basispunten lager
-- De depositomix bleef sterk, waarbij gemiddelde niet-rentedragende
deposito's 30,4% van de totale deposito's vertegenwoordigden, in
vergelijking met 30,8% in het voorgaande kwartaal-- Kwaliteit van activa bleef sterk

-- Netto oninbare schulden als percentage van gemiddelde leningen en
leases bedroegen 0,28% op jaarbasis
-- Leningen met een levertijdoverschrijding van 90 dagen of meer, en
nog steeds opbouwend, bedroegen 0,43% van leningen die werden
gehouden voor investeringen, vergeleken met 0,45% in het voorgaande
kwartaal
-- Leningen met een levertijdoverschrijding van 30-89 dagen, en nog
steeds opbouwend, bedroegen 0,64% van leningen die werden gehouden
voor investeringen, vergeleken met 0,61% in het voorgaande kwartaal
-- De toeslag voor verliezen op leningen en leases bedroegen 1,06% van
leningen die werden gehouden voor investeringen, vergelijken met
1,10% in het voorgaande kwartaal
-- Niet-presterende activa namen $ 17 miljoen af, aangedreven door
afnames in onroerend goed in executieverkoop
-- De toeslag voor leningsverlies dekkingsratio was 1,90 maal
niet-presterende leningen die voor investeringen werden gehouden,
tegenover 1,89 maal in het voorgaande kwartaal-- Kapitaalniveaus bleven over het algemeen sterk

-- Tier 1- kernkapitaal naar risicogewogen activa bedroeg 10,0%, of
9,8% op een volledig geleidelijke basis
-- Tier-1 risicogebaseerd kapitaal bedroeg 11,7%
-- Totaal kapitaal bedroeg 13,9 %
-- Leverage kapitaal bedroeg 9,6%
-- Vast normaal aandelenvermogen naar vaste activa bedroeg 7,6%

Presentatie rendementen en samenvatting kwartaalprestaties

Om te luisteren naar de live conference call van de rendementen voor het tweede kwartaal van 2016 van BB&T, om 8 uur 's ochtends (ET) vandaag, belt u 1-888-632-5009 en voert u de deelnemerscode 5184622 in. Er wordt tijdens de conference call over rendementen een presentatie gebruikt, die ook beschikbaar is op onze website op www.bbt.com. De conference call blijft 30 dagen beschikbaar via het telefoonnummer 888-203-1112 (toegangscode 4313363).

De presentatie, inclusief een bijlage voor harmonisatie van niet-GAAP toelichtingen, vindt u op www.bbt.com [http://www.bbt.com/].

De Samenvatting Kwartaalprestaties van het tweede kwartaal van 2016 voor BB&T, met gedetailleerde financiële gegevens, vindt u op de website van BB&T op www.bbt.com [http://www.bbt.com/].

Over BB&T

Vanaf 30 juni 2016 is BB&T een van de grootste holdingmaatschappijen in de financiële dienstverlening van de Verenigde Staten met $ 221,9 miljard aan activa en een marktkapitalisatie van $ 29,0 miljard. De onderneming is gevestigd in Winston-Salem, North Carolina, en is actief in 2249 financiële centra in 15 Amerikaanse staten en in Washington, D.C. en biedt een breed scala aan producten en diensten op het gebied van consumentenbankieren en zakelijk bankieren, effectenbemiddeling, vermogensbeheer en hypotheek- en verzekeringsproducten en -diensten. BB&T is genoteerd in de Fortune 500-lijst, en wordt stelselmatig erkend voor uitstekende klanttevredenheid door de U.S. Small Business Administration, Greenwich Associates en anderen. Kijk voor meer informatie over BB&T en haar producten en diensten op www.bbt.com [http://www.bbt.com/].

Kapitaalratio's zijn voorlopig.

Dit persbericht bevat financiële informatie en prestatiemaatstaven die niet in overeenstemming zijn met de algemeen aanvaarde actuariële grondslagen ("GAAP") in de Verenigde Staten. Het management van BB&T gebruikt deze "niet-GAAP"-maatstaven in de analyse van de prestaties van haar bedrijf en de efficiëntie van haar activiteiten. Het management gelooft dat deze niet-GAAP-maatstaven een beter inzicht geven in de lopende bedrijfsactiviteiten en de vergelijkbaarheid verbeteren met resultaten in voorgaande periodes, en daarnaast de effecten aantonen van de aanzienlijke baten en lasten in de huidige periode. Het bedrijf gelooft dat het voor een betekenisvolle analyse van haar financiële prestaties nodig is de factoren te begrijpen die ten grondslag liggen aan die prestatie. Het management van BB&T gelooft dat investeerders deze niet-GAAP-maatstaven kunnen gebruiken voor de analyse van de financiële prestatie zonder dat daarin de invloed van incidentele gebeurtenissen wordt meegenomen die een vertekend beeld kunnen geven van BB&T's onderliggende prestatie. Deze informatie dient niet te worden beschouwd als een vervanging voor de financiële maatstaven die zijn bepaald in overeenstemming met GAAP. Deze zijn ook niet per definitie vergelijkbaar met de niet-GAAP prestatiemaatstaven die mogelijk worden gepresenteerd door andere bedrijven. Hieronder volgt een lijst van de soorten niet-GAAP-maatstaven die in dit persbericht zijn gehanteerd:-- Vast kernkapitaal en gerelateerde kapitaalratio's zijn
niet-GAAP-maatstaven die de impact van immateriële activa en daaraan
gerelateerde afschrijving uitsluiten. Deze maten zijn nuttig voor het
consistent evalueren van een bedrijf, of dit nu geacquireerd of intern
ontwikkeld is. Het rendement op de gemiddelde risicogewogen activa is
een niet-GAAP-maatstaf. Het management van BB&T hanteert deze maatstaven
om de kwaliteit van haar kapitaal en rendement in verhouding tot het
risico op de financiële balans te beoordelen en gelooft dat
investeerders deze nuttig kunnen vinden bij hun analyse van het bedrijf.
-- De ratio van leningen die ouder zijn dan 90 dagen waarvan de rente nog
groeit als percentage van de voor investeringen aangehouden leningen is
aangepast om de impact te verwijderen van de leningen die gedekt worden
of werden door de FDIC's verliesdelingsovereenkomsten en zgn.
PCI-leningen ("purchase credit impaired"), samen met door de overheid
gegarandeerde leningen. Het management gelooft dat de opname hiervan een
zodanig vertekend beeld geeft van deze verhoudingen dat deze mogelijk
onvergelijkbaar zijn met andere gepresenteerde periodes of portfolio's
die niet zijn beïnvloed door aankooprekeningen of een weerspiegeling
van gezamenlijkheid van activa.
-- Aangepaste provisie-inkomsten en aangepaste efficientieratio's zijn
niet-GAAP in die zin dat ze winsten (verliezen) op effecten, kosten met
betrekking tot afgeschermd eigendom, afschrijving van immateriële
activa, fusiegerelateerde kosten en reorganisatiekosten, de invloed van
FDIC's verliesdelingsberekening en bepaalde andere elementen buiten
beschouwing laten. Het management van BB&T gebruikt deze
niet-GAAP-maatstaven in de analyse van de prestaties van haar Bedrijf.
Het management van BB&T gelooft dat deze maatstaven een beter inzicht
verschaffen in de lopende activiteiten en de vergelijkbaarheid vergroten
met de resultaten in voorliggende periodes, en daarnaast de effecten van
de aanzienlijke baten en lasten aantonen.
-- De netto kernrentemarge is een niet-GAAP-maatstaf die de netto
rentemarge bijstelt om de effecten uit te sluiten van de rente-inkomsten
en financieringskosten die samenhangen met de leningen en effecten die
zijn verkregen bij de overname van Colonial en PCI-leningen die zijn
overgenomen van Susquehanna en National Penn. De netto kernrentemarge
wordt ook aangepast om de aankoopsaccounting markeringen te verwijderen
samen met gerelateerde afschrijving voor niet-PCI-leningen, deposito's
en langtermijnschulden die zijn overgenomen van Susquehanna en National
Penn. Het management van BB&T gelooft dat de aanpassingen aan de
berekening van de netto rentemarge voor bepaalde activa en deposito's
investeerders nuttige informatie verschaft over de prestatie van de
winstgevende activa van BB&T

Een harmonisatie van deze niet-GAAP-maatstaven met de meest vergelijkbare GAAP-maatstaven is te vinden in het overzicht van BB&T's prestaties van het tweede kwartaal van 2016, op de website van BB&T: www.bbt.com [http://www.bbt.com/].

Dit persbericht bevat "voorspellende verklaringen" in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, aangaande de financiële situatie, resultaten van de bedrijfsactiviteiten, ondernemingsplannen en de toekomstige prestaties van BB&T. Toekomstgerichte verklaringen zijn niet gebaseerd op historische feiten, maar vertegenwoordigen de verwachtingen en aannames van het management over de bedrijfsactiviteiten van BB&T, de economie en andere toekomstige omstandigheden. Omdat toekomstgerichte verklaringen zich op de toekomst richten, zijn deze onderhevig aan inherente onzekerheden, risico's en veranderingen van omstandigheden die moeilijk te voorspellen zijn. De daadwerkelijke resultaten van BB&T kunnen materieel afwijken van de omstandigheden die in de toekomstgerichte verklaringen uiteengezet worden. Termen als "anticipeert", "gelooft", "schat", "verwacht", "voorspelt", "bedoelt", "plant", "projecteert", "kan", "zal", "moet", "kon" en andere vergelijkbare uitdrukkingen zijn bedoeld om deze voorspellende verklaringen te identificeren. Dergelijke verklaringen zijn onderhevig aan factoren die ertoe kunnen leiden dat de daadwerkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de verwachte resultaten. Ook al bestaat er geen garantie dat een opsomming van risico's en onzekerheden of risicofactoren compleet is, volgt hier een lijst van belangrijke factoren die ertoe kunnen leiden dat daadwerkelijke resultaten materieel verschillen van de resultaten die worden gepresenteerd in de toekomstgerichte verklaringen, zonder beperking:-- de algemene economische of zakelijke omstandigheden, hetzij nationaal of
regionaal, kunnen minder gunstig zijn dan verwacht, wat onder meer kan
resulteren in een achteruitgang van de kredietkwaliteit en/of een
teruglopende vraag naar leningen, verzekeringen en andere diensten;
-- verstoringen op de nationale of wereldwijde financiële markten,
inclusief de impact van een afwaardering van Amerikaanse
overheidsobligaties door een van de kredietbeoordelaars en de
bijwerkingen van recessiegerelateerde omstandigheden in Europa en de
impact van recente marktverstoringen in China;
-- veranderingen aan het renteklimaat, inclusief veranderingen aan de
rentetarieven door de Federale Reserve, en herbeoordelingen van cashflow
kunnen mogelijk de netto rentemarges en/of de volumes en waarde van
(aangehouden) leningen verminderen. Hetzelfde geldt voor de waarde van
andere financiële activa;
-- de concurrentiedruk tussen deposito- en andere financiële instellingen
kan aanzienlijk toenemen;
-- veranderingen in wet- en regelgeving en boekhoudkundige veranderingen,
inclusief wijzigingen als gevolg van de goedkeuring en implementatie van
de Dodd-Frank Act, kunnen negatieve gevolgen hebben voor de
ondernemingen waarbinnen BB&T opereert;
-- lokale, provinciale en nationale belastingautoriteiten kunnen
belastingposities innemen die nadelig zijn BB&T;
-- de kredietbeoordeling van BB&T kan achteruit gaan;
-- er kunnen nadelige veranderingen plaatsvinden op de effectenmarkten;
-- concurrenten van BB&T kunnen mogelijk meer financiële middelen hebben
en producten ontwikkelen die hen in staat stellen succesvoller te
concurreren dan BB&T. Mogelijk zijn zij onderhavig aan andere
regelgeving dan BB&T;
-- cyber-veiligheidsrisico's, waaronder "denial-of-service", "hacking" en
"identiteitsdiefstal", kunnen onze zakelijke en financiële prestaties
en onze reputatie negatief beïnvloeden; en we kunnen aansprakelijk zijn
voor financiële verliezen die door derden worden veroorzaakt, als
gevolg van inbreuk op gedeelde data tussen financiële instellingen
-- natuurrampen en andere rampen, waaronder binnenlandse of buitenlandse
terroristische aanslagen, kunnen nadelige effecten hebben op BB&T, in
die zin dat zulke gebeurtenissen de bedrijfsactiviteiten van BB&T
wezenlijk kunnen verstoren alsmede de mogelijkheid of bereidheid van
klanten van BB&T om een beroep te doen op de financiële diensten van
BB&T;
-- kosten of complicaties die te maken hebben met de integratie van de
ondernemingen van BB&T en haar fusiepartners kunnen hoger uitvallen dan
verwacht;
-- het niet uitvoeren van de strategische of operationele plannen,
inclusief het vermogen om succesvol fusies en acquisities te voltooien
en/of integreren, of verwachte kostenbesparingen of omzetgroei door
fusies en acquisities volledig te verwezenlijken binnen de verwachte
tijd, kunnen een negatief effect hebben op de financiële toestand en
bedrijfsresultaten van BB&T;
-- significante juridische kosten kunnen een nadelig materieel effect
hebben op BB&T;
-- ongunstige uitkomsten van juridische procedures of andere claims en
onderzoek door regelgevende instanties of overheden of andere
onderzoeken kunnen resulteren in negatieve publiciteit, protesten,
boetes, straffen, restricties op de activiteiten van BB&T of haar
vermogen om de zakelijke activiteiten uit te breiden, en andere
negatieve consequenties. Deze factoren kunnen allen leiden tot schade
aan de reputatie van BB&T en ze kunnen een negatieve impact hebben op de
financiële omstandigheden en bedrijfsresultaten van BB&T;
-- afname van deposito door natuurlijk verloop, verlies van klanten en/of
inkomsten als gevolg van voltooide fusies en overnames kan groter zijn
dan verwacht;
-- hoger dan verwachte kosten als gevolg van IT-infrastructuur of het
nalaten om toekomstige systeemverbeteringen succesvol te implementeren
kunnen een nadelige impact hebben op BB&T financiële toestand en
bedrijfsresultaten en kunnen resulteren in significante extra kosten
voor BB&T; en
-- grote systeemuitval, als gevolg van het falen van cruciale interne
systemen of cruciale diensten die door derden worden verstrekt, kunnen
een negatieve impact hebben op de financiële positie en
bedrijfsresultaten van BB&T;

Lezers wordt gewaarschuwd niet onnodig veel vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen, die alleen refereren aan de data waarop deze gedaan zijn. Daadwerkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van de resultaten die zijn geuit of geïmpliceerd in de voorspellende verklaringen. Behalve voor zover vereist door toepasselijke wet- en regelgeving, is BB&T niet verantwoordelijk voor het herzien of actualiseren van enige voorspellende verklaringen om wat voor reden dan ook.


BB&T Corporation


CONTACT: CONTACTPERSOON: ANALYSTEN, Alan Greer, Executive Vice President,Investor Relations, (336) 733-3021; Tamera Gjesdal, Senior Vice President,Investor Relations, (336) 733-3058; MEDIA, Brian Davis, Vice President,Corporate Communications, (336) 733-2542


Web site: http://www.bbt.com/

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234