Aegon versterkt Nederlandse kapitaalpositie en rapporteert sterke resultaten 2Q 2017

DEN HAAG, Nederland, August 10, 2017 /PRNewswire/ --

Significante versterking van de Nederlandse kapitaalpositie


- Solvency II ratio van Aegon Nederland stijgt van 144% op 30 juni 2017 naar circa
175% op pro forma basis door een kapitaalondersteuning van EUR 1 miljard door de groep,
de verkoop van UMG en verbeteringen van het risicoprofiel
- Door de verkoop van bedrijfsonderdelen en dividend vanuit de landen ontstaat er
financiële flexibiliteit om kapitaal beschikbaar te stellen voor de Nederlandse
activiteiten. Aegon is van plan om in het derde kwartaal van 2017 voor EUR 500 miljoen
aan senior obligaties uit te geven met een looptijd van 1 jaar om verwachte
kasinkomsten voor te financieren
- Verliescompensatievermogen uitgestelde belastingen (LAC-DT) in Nederland is
vastgesteld op 75% per 30 juni 2017
- Op basis van een solide kapitaalpositie en hogere kapitaalgeneratie is de verwachting
dat Aegon Nederland weer dividend gaat betalen, beginnend met EUR 100 miljoen dividend
over 2017 in de eerste helft van 2018


Solvabiliteitsratio van de groep stijgt met 28%-punt naar 185% 


- Overeenstemming met de toezichthouder over een aanpassing van de conversiemethode
voor het Amerikaanse bedrijf onder Solvency II; dit leidt tot een 15%-punt stijging
van de groepssolvabiliteit, een betere vergelijkbaarheid met concurrenten en een
verbetering van de kwaliteit van het kapitaal  
- Groepssolvabiliteit van 185% op 30 juni 2017 - inclusief het voordeel van de
aangepaste conversiemethode - valt ruim binnen de nieuwe bandbreedte van 150-200%
- Op een vergelijkbare basis is de solvabiliteitsratio 13%-punt hoger, voornamelijk door
de verkoop van bedrijfsactiviteiten en een hoger gegenereerd kapitaal
- Gegenereerd kapitaal van EUR 0,6 miljard, inclusief EUR 0,3 miljard aan markteffecten
en eenmalige posten
- Kapitaaloverschot in de holding stijgt met EUR 0,3 miljard tot EUR 1,7 miljard door
regulier dividend uit de VS en Centraal- en Oost-Europa en bijzonder dividend uit Azië
- Interimdividend van EUR 0,13 per aandeel. Herbevestiging van de doelstelling om EUR
2,1 miljard aan kapitaal uit te keren over de periode 2016 tot 2018


Nettowinst van EUR 529 miljoen mede door winst uit verkoop bedrijfsactiviteiten


- Onderliggend resultaat met 23% sterk gestegen tot EUR 535 miljoen, voornamelijk
door lagere claims en hogere inkomsten uit fees door gunstige aandelenmarkten.
Hierdoor stijgt het rendement op eigen vermogen met
160 basispunten tot 8,4%
- Fair value items van EUR 191 miljoen negatief voornamelijk door negatieve bewegingen
van credit spreads
- De boekwinst op de verkoop van de run-off business in de VS bedroeg EUR 149 miljoen.
De herverzekeringstransactie leidde tot een verlies, maar het totale resultaat bevat
ook de vrijval van uitgestelde winsten op derivaten.


Sterke verkopen en verbeterde marges  


- Sterke platformverkopen in het VK leiden tot brutostortingen van EUR 35 miljard;
nettostortingen van
EUR 2,3 miljard door asset management en VK platform
- Verkoop nieuwe levensverzekeringen daalt 8% tot EUR 224 miljoen door lagere verkopen
in de VS en het stoppen met de verkoop van lijfrentes in het VK
- Verkoop schade- en aanvullende ziektekostenverzekeringen stabiel op EUR 230 miljoen
- Marktconforme waarde van nieuwe productie stijgt 35% tot EUR 134 miljoen als gevolg
van hogere rente


Toelichting van Alex Wynaendts, voorzitter Raad van Bestuur 

"Aegon heeft in het tweede kwartaal sterke resultaten geboekt. Deze weerspiegelen de positieve ontwikkeling van onze activiteiten en van de financiële markten en tegelijkertijd de effecten van kostenbesparingen. Het is goed om te zien dat de managementmaatregelen het gewenste effect hebben, in het bijzonder de verbetering van de winstgevendheid van ons bedrijf in de VS. Deze verbetering, samen met de boekwinst op de verkoop van de run-off business in de VS en daaraan gerelateerde derivaten waren dit kwartaal de voornaamste reden voor de sterke nettowinst van 529 miljoen euro." 

"Vandaag kondigen we een reeks van maatregelingen aan die tot een sterke stijging van onze solvabiliteit leiden. We stellen 1 miljard euro kapitaal beschikbaar aan Aegon Nederland. Daarnaast hebben we overeenstemming bereikt met de toezichthouder over verschillende openstaande punten met betrekking tot de solvabiliteit. Deze maatregelen - samen met de recent aangekondigde strategische verkopen - verbeteren onze financiële flexibiliteit, versterken onze kapitaalpositie en verbeteren de toekomstige kapitaalgeneratie. Dit alles geeft ons het vertrouwen dat we 2,1 miljard euro kunnen uitkeren aan onze aandeelhouders over de periode 2016 tot 2018." 


Kerncijfers

bedragen in EUR
miljoenen [12] Noot Kw2 2017 Kw2 2016 % Kw1 2017 % 6M 2017 6M 2016 %

Onderliggend resultaat
voor belastingen 1 535 435 23 488 10 1,022 897 14

Nettowinst / (verlies) 529 (385) n.m. 378 40 907 (242) n.m.

Verkoop 2 3,937 2,765 42 3,942 0 7,880 6,324 25

Marktconforme waarde
nieuwe productie 3 134 100 35 172 (22) 306 232 32

Rendement op eigen
vermogen 4 8.4% 6.8% 23 7.2% 15 7.8% 7.1% 11


Alle vergelijkingen in dit persbericht zijn gemaakt ten opzichte van het tweede kwartaal 2016, tenzij anders vermeld. * Voor de uitleg over de noten, refereren wij naar het Engelstalige persbericht. 

Informatie over de versterking van de kapitaalpositie

Substantiële versterking van de Nederlandse kapitaalpositie  

De Solvency II ratio van Aegon Nederland stijgt naar verwachting van 144% op 30 juni 2017 naar circa 175% op pro forma basis als gevolg van de EUR 1 miljard aan kapitaalondersteuning van de groep in het derde kwartaal 2017, de onlangs aangekondigde verkoop van Unirobe Meeùs Groep (UMG) en verbeteringen van het risicoprofiel. Hierdoor kan het Nederlandse bedrijf zich richten op de uitvoering van de strategie en op groei van de kapitaalgeneratie.

Door sterke kasstromen naar de holding heeft Aegon de financiële flexibiliteit om kapitaal ter beschikking te stellen aan zijn Nederlandse bedrijf. Deze kasstromen worden ontvangen in de vorm van dividenden van bedrijfsonderdelen en opbrengsten uit de verkoop van bedrijfsonderdelen in de tweede helft van 2017, onder voorbehoud van de gebruikelijke goedkeuring van de toezichthouder. Aegon is van plan om in het derde kwartaal van 2017 voor EUR 500 miljoen aan senior obligaties uit te geven met een looptijd van 1 jaar om verwachte kasinkomsten voor te financieren. Daarmee kan op 30 september 2017 de volledige EUR 1 miljard aan het Nederlandse bedrijf ter beschikking worden gesteld.

Na uitgebreide besprekingen met De Nederlandsche Bank (DNB) heeft Aegon ook een aantal openstaande vraagstukken met betrekking tot het partiële interne model opgelost. Op basis van de toelichting van DNB op de berekening van de capaciteit van Aegon om fiscale verliescompensaties in de toekomst te gebruiken (LAC-DT), heeft Aegon de LAC-DT factor in Nederland vastgesteld op 75% per 30 juni 2017. De LAC-DT factor wordt elk kwartaal op basis van de overeengekomen methodiek berekend.

De Solvency II ratio van Aegon Nederland bevindt zich naar verwachting ruim binnen de nieuwe bandbreedte van 150 -190% per eind 2017. Als gevolg van de verbetering van de kapitaalratio en de conclusies uit de lopende besprekingen met DNB over de methode zal Aegon Nederland naar verwachting weer dividend kunnen gaan uitkeren aan de groep. Aegon Nederland is van plan om in de eerste helft van 2018 EUR 100 miljoen aan dividend over 2017 te betalen, afhankelijk van marktomstandigheden en in lijn met het kapitaalmanagementbeleid. Daarna zal Aegon Nederland weer regelmatig interim- en slotdividenden gaan uitbetalen.

Wijziging van de conversiemethode voor de VS  

Aegon heeft van DNB ook toestemming gekregen voor een wijziging van de conversiemethode voor zijn bedrijf in de VS onder Solvency II. Deze methode is in lijn met de toelichting van EIOPA (Europese toezichthouder) op de manier waarop groepssolvabiliteit in het kader van equivalence moet worden berekend. Dit betekent onder meer dat de conversiefactor van 250% naar 150% RBC gaat en dat het eigen vermogen onder Solvency II met 100% RBC vereiste wordt verminderd als gevolg van mogelijke beperkingen van kapitaaloverdracht. De methode wordt jaarlijks herzien. Door de verandering in de methode stijgt de groepssolvabiliteit van Aegon met 15%-punt, kunnen Europese verzekeraars beter met elkaar worden vergeleken en verbetert de kwaliteit van het kapitaal. Het tier-1 kapitaal onder de nieuwe methode als percentage van de Solvency Capital Requirement, neemt substantieel toe.

Geactualiseerde bandbreedtes voor solvabiliteit 

Inclusief het voordeel van de gewijzigde conversiemethode bedraagt de groepssolvabiliteit 185% per 30 juni 2017. Deze ratio is ruim binnen de nieuwe bandbreedte van 150 - 200% voor de groep. De verandering ten opzichte van de oude bandbreedte van 140 - 170% is het gevolg van de veranderde conversiemethode voor het bedrijf van Aegon in de VS en de geactualiseerde bandbreedtes voor Solvency II voor Nederland (150 - 190%) en het Verenigd Koninkrijk (145 - 185%). De verhoogde bandbreedtes voor Nederland en het Verenigd Koninkrijk zijn onderdeel van het nieuwe kapitaalbeleid van de onderneming. Aegon heeft besloten om zijn kapitaalbeleid voor zijn operationele bedrijfseenheden te actualiseren met het oog op de uitvoering van de strategie, het genereren van kapitaal en het beschermen van dividendcapaciteit.

Voor het officiële Engelstalige persbericht verwijzen wij naar de corporate website aegon.com [https://www.aegon.com/Home/Investors/News-releases/2017/2q-2017-earnings ].

Aanvullende informatie

Den Haag - 10 augustus 2017 

Presentatie 

De presentatie is beschikbaar op aegon.com [http://www.aegon.com/results ] vanaf 7.30 a.m. CET.

Supplementen 

Aegon's 2Q 2017 Financial Supplement en Condensed Consolidated Interim Financial Statements zijn beschikbaar op aegon.com [http://www.aegon.com/results ].

Conference call 

9:00 a.m. CET

Audio webcast op aegon.com [http://www.aegon.com/results ]

Inbelnummer 

Nederland: 020 721 9251

Passcode: 557222

Twee uur na de conference call is een audio-opname beschikbaar op aegon.com [http://www.aegon.com/results ].

DISCLAIMERS 

Rapportage niet volgens IFRS-EU-maatstaven 

In dit document zijn verschillende maatstaven opgenomen die niet behoren tot de algemene waarderingsgrondslagen (IFRS-EU): onderliggend resultaat vóór belastingen, belastingen, winst vóór belastingen, marktconforme waarde nieuwe productie en rendement op eigen vermogen. Deze niet-IFRS-EU maatstaven worden berekend door Aegon's joint ventures en geassocieerde deelnemingen proportioneel mee te consolideren. Voor de reconciliatie van deze maatstaven, behalve voor marktconforme waarde nieuwe productie, naar de best vergelijkbare IFRS-EU maatstaf zie noot 3 'Segment Information' van Aegon's 'Condensed Consolidated Interim Financial Statements' (uitsluitend beschikbaar in het Engels). Marktconforme waarde nieuwe productie is niet gebaseerd op IFRS-EU, die Aegon gebruikt voor zijn primaire financiële rapportage, en moet niet worden gezien als een vervanging voor IFRS-EU-maatstaven. Het kan zijn dat Aegon een andere definitie voor marktconforme waarde nieuwe productie hanteert dan andere ondernemingen. 'Rendement op eigen vermogen' is een ratio die gebruikt maakt van een niet IFRS-EU maatstaf en wordt berekend door onderliggend resultaat voor belastingen na aftrek van financieringskosten te delen door het gemiddelde aandelenkapitaal, de herwaarderingsreserve en de reserves met betrekking tot 'defined benefit plans'.Aegon is van mening dat deze niet-IFRS-EU maatstaven, tezamen met de IFRS-EU gegevens, zinvolle aanvullende informatie verschaffen in de onderliggende operationele resultaten van Aegon's activiteiten, alsmede in de financiële maatstaven die de directie van Aegon gebruikt om haar activiteiten aan te sturen.

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen 

De in dit document opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn 'toekomstgerichte verklaringen' als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: nastreven, geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voornemen, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op Aegon. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Aegon acht zich niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:


- wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde
Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;
- veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de opkomende markten,
bijvoorbeeld met betrekking tot:
- de frequentie en omvang van wanbetaling in Aegon's vastrentende
beleggingsportefeuilles;
- het effect op de financiële markten van faillissementen en/of bijstelling van
gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee verband houdende
waardedaling van aandelen en schuldpapieren; en
- het effect van dalende kredietwaardigheid in bepaalde beleggingen uitgegeven door
de publieke sector en de daarmee verband houdende waardedaling van aangehouden
beleggingen in de publieke sector.
- veranderingen in Aegon's beleggingsportefeuille en door dalende
kredietwaardigheidsratings van zijn tegenpartijen;
- gevolgen van het eventueel (partieel) opbreken van de eurozone;
- gevolgen van een voorzien vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie;
- de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;
- veranderingen die van invloed zijn op het langlevenrisico, kortlevenrisisico,
invaliditeitsrisico, verval en andere factoren die de winstgevendheid van Aegon's
verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;
- het effect van herverzekeraars waar Aegon significante risico's heeft ondergebracht
die niet kunnen voldoen aan hun betalingsverplichtingen;
- veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel
veranderende rentestanden;
- veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, in het bijzonder de EUR/USD en
EUR/GBP wisselkoersen;
- veranderingen in de beschikbaarheid van, en de kosten gemoeid met, bronnen van
liquiditeit zoals krediet van banken en de kapitaalmarkten, alsmede de omstandigheden
op de kredietmarkten in het algemeen, zoals veranderingen in de kredietwaardigheid van
tegenpartijen;
- toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en
de opkomende markten;
- veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke Aegon's activiteiten, het
vermogen om medewerkers op sleutelposities aan te nemen en aan te houden,
belastingpositie van Aegon's bedrijven, het productaanbod en de aantrekkelijkheid van
bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;
- veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de pensioen-, beleggings- en
verzekeringsbedrijfstakken in de markten waarin Aegon actief is;
- (voorstellen voor) standaarden van supranationale organisaties, zoals de Financial
Stability Board en de International Association of Insurance Supervisors, of
veranderingen van dergelijke standaarden, die van invloed kunnen zijn op de financiële
toezichtregelgeving op regionaal (zoals EU), nationaal of, met betrekking tot de
Verenigde Staten op federaal of statelijk niveau, of de toepassing daarvan op Aegon,
met inbegrip van de aanwijzing van Aegon tot Global Systemically Important Insurer
(G-SII);
- veranderingen in het gedrag van klanten en de publieke opinie in het algemeen met
betrekking tot, onder meer, het soort producten dat Aegon verkoopt, daaronder begrepen
in wet- en regelgeving of de commerciële noodzaak om te voldoen aan veranderende
verwachtingen van klanten;
- overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;
- veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;
- verlaging van een of meer ratings van Aegon door een kredietbeoordelingsbureau en het
eventuele negatieve effect daarvan op de mogelijkheden kapitaal op te halen, op
Aegon's liquiditeit en financiële situatie;
- verlaging van de beoordeling van de solvabiliteit van een van Aegon's
verzekeringsdochters en het eventuele negatieve effect daarvan op geschreven premies,
polisverlenging en winstgevendheid en liquiditeit van Aegon's verzekeringsdochters;
- het effect van Solvency II vereisten en van andere regelgeving in andere jurisdicties
met betrekking tot kapitaalvereisten;
- rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor Aegon verplicht wordt
substantiële schadebetalingen te doen of Aegon's werkwijze te veranderen;
- vanwege complexe transacties binnen Aegon's bedrijfsvoering welke sterk afhankelijk
zijn van een correcte werking van informatietechnologie, kan uitval van een
computersysteem of een bedreiging van de informatiesystemen invloed hebben op de
bedrijfsvoering, de reputatie en daarmee verband houdend een negatief effect op
Aegon's cash flows en bedrijfsresultaten hebben;
- het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;
- veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of
belastingwetgeving die de winstgevendheid en kosten voor distributie van of vraag naar
Aegon's producten beïnvloeden;
- veranderingen in regelgeving op het gebied van verslaggeving of een verandering door
Aegon in het toepassen van dergelijke regelgeving, vrijwillig of anderszins, die
invloed kunnen hebben op Aegon's gerapporteerde resultaten en eigen vermogen;
- Aegon's verwachte resultaten zijn afhankelijk van complexe wiskundige modellen die
gebruikt worden voor berekeningen ten aanzien van de financiële markten, het
kortlevenrisico, het langlevenrisico, alsmede andere dynamische systemen die
onderhevig zijn aan schokken en volatiliteit. Indien aannames of de modellen, ondanks
alle controles om de accuraatheid te waarborgen, later onjuist blijken, is het
mogelijk dat resultaten van verwachtingen afwijken;
- het effect van overnames en desinvesteringen, herstructureringen, beëindiging van
producten en andere eenmalige gebeurtenissen, zoals het succes van de integratie van
overnames en het behalen van verwachte resultaten en synergieën van overnames;
- catastrofes, veroorzaakt door natuur of door de mens, die resulteren in significante
verliezen en die Aegon's bedrijfsvoering significant kunnen ondermijnen;
- Aegon's onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of
andere initiatieven waar te maken om kosten te besparen, en het kapitaaloverschot en
de verhouding vreemd vermogen / eigen vermogen te managen; en
- Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert, of mogelijk kwalificeert, als
voorwetenschap in de zin van Artikel 7(1) van de Europese Verordening marktmisbruik.


Nadere details over mogelijke risico's en onzekerheden die de vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij de Autoriteit Financiële Markten en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het Annual Report. Deze toekomstgerichte verklaringen betreffen de periode vanaf de datum van dit document. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is de onderneming niet gehouden om enige nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomstgerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234