GasTerra start arbitrage tegen Eni om 918 miljoen euro te innen

GasTerra start arbitrage tegen Eni om 918 miljoen euro te innen

GasTerra heeft kennisgenomen van Eni's persbericht van 20 juli 2016. Op 23 juni 2016 is door het arbitraal tribunaal een finaal vonnis gewezen in de door Eni geïnitieerde arbitrage over een lange termijn gasleveringsovereenkomst tussen GasTerra en Eni. In het arbitraal vonnis heeft het tribunaal Eni's claims voor een prijsherziening per 1 oktober 2012 volledig afgewezen. De hoogte van de claims bedroeg ongeveer Euro 2 miljard. GasTerra had om een volledige afwijzing van Eni's claims verzocht.

In afwachting van de uitkomst van de arbitrage heeft GasTerra voorlopig en uitsluitend voor facturatiedoeleinden een lagere prijs in rekening gebracht vanaf 1 oktober 2012, zoals overeengekomen tussen GasTerra en Eni. Als gevolg van de volledige afwijzing van Eni's prijsverlagingsclaims in het arbitraal vonnis heeft GasTerra aan Eni het verschil in rekening gebracht tussen de voorlopige prijs en de contractprijs, resulterend in een aanvullend bedrag ter hoogte van Euro 918 miljoen inclusief rente.

Eni heeft GasTerra geïnformeerd dat hij dit aanvullende bedrag niet zal betalen. Ondanks de volledige afwijzing door het tribunaal van Eni's claims voor een prijsherziening per 1 oktober 2012, is volgens Eni deze prijsherziening niet afgerond en kan Eni opnieuw een prijsherziening per 1 oktober 2012 claimen. Bovendien heeft Eni GasTerra geïnformeerd dat hij een arbitrageprocedure zal starten indien GasTerra niet bereid is de onderhandelingen over een prijsaanpassing per 1 oktober 2012 te hervatten. GasTerra is het oneens met de opstelling van Eni en heeft een arbitrageprocedure geïnitieerd om het door Eni verschuldigde bedrag te innen. Met verlof van de President van de Rechtbank Amsterdam om beslag te leggen voor een bedrag van Euro 1,01 miljard, heeft GasTerra voor de zekerstelling van zijn claim beslag gelegd op Eni's activa in Nederland.


GasTerra starts arbitration against Eni to collect Euro 918 million

GasTerra has taken note of Eni's press release dated 20 July 2016. On 23 June 2016, a final arbitral award was issued by the arbitral tribunal in the arbitration initiated by Eni under a long term gas sales agreement between GasTerra and Eni. In the arbitral award, the arbitral tribunal has dismissed Eni's claims for a price revision as of 1 October 2012 in their entirety. These claims amounted to around Euro 2 billion. GasTerra had requested the full dismissal of Eni's claims.

Pending the arbitration, GasTerra had provisionally and for invoicing purposes only, charged a lower price as of 1 October 2012 under an agreement between GasTerra and Eni. Following the full dismissal of Eni's price decrease claims in the arbitral award, GasTerra has charged Eni the difference between the provisional price and the contract price which resulted in an additional amount of Euro 918 million including interest.

Eni has informed GasTerra that it will not pay the additional amount. According to Eni, despite the complete dismissal of Eni's claims for a price revision by the arbitral award, the price revision 2012 has not been resolved and Eni can again claim a price revision per 1 October 2012. Furthermore, Eni has informed GasTerra that it will start proceedings in case GasTerra is not prepared to resume negotiations on a price revision as of 1 October 2012. GasTerra disagrees with Eni's position and has initiated arbitration proceedings to collect the amount due by Eni. To secure its claims, GasTerra has seized Eni's assets in the Netherlands following leave to do so for an amount of Euro 1.01 billion from the President of the Amsterdam District Court.

GasTerra B.V.

plaats:
Groningen
website:
http://www.gasterra.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234