Inclusievere arbeidsmarkt leidt tot beperkte stijging arbeidsdeelname

De ambitie om te komen tot een inclusieve arbeidsmarkt is succesvol opgepakt. Dat blijkt uit de resultaten van de een-meting van de banenafspraak die vandaag naar de Kamer is gestuurd. Cedris is blij dat de markt- en overheidssector aan de gestelde doelen hebben voldaan. "Dat is een felicitatie waard. De cijfers tonen bovendien aan dat een groot deel van de banen via detacheringen is ingevuld. SW-bedrijven zijn met deze succesformule hofleverancier van de banenafspraak. Dat onderstreept het belang van onze instru-menten, ook voor reguliere werkgevers', aldus Job Cohen.
Niet alleen het aantal nieuwe banen bij reguliere werkgevers is van belang. Cedris wil dat ook het totale ar-beidsvolume voor mensen met een arbeidsbeperking stijgt. Die ontwikkeling laat nog te wensen over. On-danks de toename van het aantal banen in de reguliere sector is de werkgelegenheid voor de doelgroep netto maar beperkt toegenomen. Het aantal personen met een arbeidsbeperking dat sinds 2013 een reguliere baan heeft gekregen bedraagt volgens de meting 13.847. Bijna de helft hiervan, 6152 personen, is afkomstig uit de SW-bedrijven. Dit betreft dus een verschuiving van bestaande werkgelegenheid. Daarnaast zijn de laatste jaren (door natuurlijk verloop) 6079 mensen uitgestroomd uit de oude wet op de sociale werkvoorziening (WSW). Hierdoor daalde de werkgelegenheid bij de SW-bedrijven. Dat betekent dat de arbeidsdeelname door de doelgroep de afgelopen drie jaar veel beperkter is gegroeid dan het aantal het aantal garantiebanen, na-melijk met ongeveer 1500 mensen.
Job Cohen: 'Het is natuurlijk prachtig als mensen een stap zetten van het SW-bedrijf naar een arbeidsplek bij een reguliere werkgever. Maar we zien graag ook een verdere stijging van de arbeidsdeelname van deze mensen. Hun arbeidsparticipatie is veel te laag. Een inclusieve arbeidsmarkt zou dat percentage moeten ver-hogen. Dat is tot nu toe maar beperkt gebeurd.'
Na één jaar participatiewet, waarin de WSW wordt afgebouwd, hebben de markt- en de overheidssector ge-toond hun verantwoordelijkheid te nemen. De gestelde doelen voor 2015 zijn gehaald. Cedris wil dat dit hoop-volle begin leidt tot meer mensen met een arbeidsbeperking met een baan. Cohen: "wij blijven werken aan voorstellen om het werken met mensen met een beperking financieel aantrekkelijker te maken met minder bureaucratie. Hopelijk pakt de politiek dat op, zodat ook de arbeidsparticipatie substantieel gaat stijgen. De expertise en ondersteuning van onze leden maakt daarbij het verschil."

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan-Jaap de Haan, directeur, 06 - 51 84 40 20

Cedris is de landelijke vereniging voor sociale werkgelegenheid. De leden van Cedris zorgen
voor een goede match op de arbeidsmarkt tussen werkgevers en mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt. Hiervoor maken ze gebruik van de zes instrumenten voor een
succesvolle uitvoering van de Participatiewet en de banenafspraak: Matching en begeleiding - Werknemers-vaardigheden ontwikkelen - Detachering - Werkgeversnetwerk
Werkproces op maat - Beschut werk

CEDRIS

plaats:
Utrecht
website:
http://www.cedris.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234