Participatie mensen met een beperking blijft achter

14 juli treedt het VN-verdrag handicap in werking. Een bijzonder moment voor Nederland en belangrijke stap op weg naar een inclusieve samenleving. Dat dit hard nodig is blijkt uit cijfers die het College voor de Rechten van de Mens verzamelde in aanloop naar de inwerkingtreding. Betaald werk, regulier onderwijs en zelfstandig wonen zijn onbereikbaar voor veel mensen met een beperking. Hierdoor hebben zij nog altijd een aanzienlijke achterstand in de samenleving.

Voor het eerst heeft het College cijfers bij elkaar gebracht van het CBS en onderzoeksbureau NIVEL over de situatie van mensen met een beperking. Het College gaf het CBS en NIVEL opdracht om statistieken te verzamelen over arbeidsdeelname, deelname aan het onderwijs en zelfstandig wonen. Met de ratificatie van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking moet Nederland ervoor zorgen dat de samenleving toegankelijker wordt. De cijfers geven een indicatie van de leefsituatie. Hieruit blijkt dat van de mensen met een beperking 45% een betaalde baan heeft, terwijl 66%van de mensen zonder beperking betaald werk heeft. Veel mensen met een beperking ervaren discriminatie bij het vinden van een baan: bijna de helft van de werkzoekenden denkt een afwijzing te hebben ontvangen in verband met hun beperking.

Ook in het onderwijs blijft de deelname van leerlingen met een beperking achter. Een aanzienlijk deel van deze leerlingen gaat naar het speciaal onderwijs. Daarbij hebben zij een grotere kans op 'thuiszitten' dan kinderen uit de algemene bevolking. De mogelijkheden om zelfstandig te wonen en deel te nemen aan de samenleving zijn niet optimaal voor mensen met een beperking. Dit blijkt onder meer uit het grote aantal dat in instellingen woont en uit de beperkte toegankelijkheid van buurtvoorzieningen, zoals winkels en groenvoorzieningen.

Ontwikkelingen in de tijd
Het College, dat is aangewezen als toezichthouder van het VN-verdrag, heeft hiermee een 'nulmeting' uitgevoerd. Voor de meting is gebruik gemaakt van gegevens uit 2012 over grote groepen mensen met een beperking, waarover CBS en NIVEL beschikten. Gegevens uit latere jaren zal het College bij de volgende rapportage in 2018 gebruiken om inzicht te krijgen in ontwikkelingen in de tijd. Daarbij probeert het College ook inzicht te krijgen in de invloed die de Participatiewet, de Wet passend onderwijs en de WMO 2015 hebben op de leefsituatie van mensen met een beperking.

Voor de redactie
Een toegankelijk rapport is per 14 juli beschikbaar via www.mensenrechten.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen met het College voor de Rechten van de Mens:
Elsa van de Loo, perswoordvoerder, tel. 030 - 888 3 888 of 06-29 06 18 62, e-mail e.van.de.loo@mensenrechten.nl

Marysha Molthoff, perswoordvoerder, tel. 030 - 888 3 888 of 06 - 52 30 73 28, e-mail m.molthoff@mensenrechten.nl

College voor de Rechten van de Mens
Het College voor de Rechten van de Mens is een onafhankelijke toezichthouder op mensenrechten in Nederland. Het College is bij wet ingesteld en beschermt, bevordert, bewaakt en belicht mensenrechten door middel van onderzoek, advies en voorlichting. Dit geldt zowel voor Europees Nederland als Caribisch Nederland: de eilanden Bonaire, St.Eustatius en Saba. Het College voor de Rechten van de Mens ziet ook toe op de naleving van de gelijkebehandelingswetgeving en in individuele gevallen oordeelt het of iemand gediscrimineerd is op het werk, in het onderwijs of als consument.

Wat zijn mensenrechten?
Mensenrechten zijn rechten die gelden voor ieder mens in Nederland. Ze beschermen ons tegen de macht van de staat en zorgen ervoor dat een mens in waardigheid kan leven. Zo heb je bijvoorbeeld recht op een vrije mening, onderwijs, genoeg te eten en een dak boven je hoofd. Die rechten zijn vastgelegd in de Grondwet en internationale verdragen.

College voor de Rechten van de Mens

plaats:
Utrecht
website:
http://www.mensenrechten.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234