Aegon rapporteert sterke stijging van resultaat en kapitaalratio in derde kwartaal 2017

DEN HAAG, Nederland, November 9, 2017 /PRNewswire/ --

Nettowinst 31% hoger door VS 


- Onderliggend resultaat stijgt met 20% tot EUR 556 miljoen door lagere claims,
hogere opbrengsten uit fee business door gunstige aandelenmarkten en lagere kosten in
de VS
- Winst uit fair value items van EUR 159 miljoen door positieve herwaardering van
vastgoed en winsten op risicoafdekking in de VS
- Last van EUR 198 miljoen door aannamewijzigingen en modelaanpassingen is veroorzaakt
door de omzetting van het grootste deel van een levensverzekeringsportefeuille in de
VS naar een nieuw model
- Hoger onderliggend resultaat, fair value items en gerealiseerde winsten op beleggingen
stuwen nettowinst naar EUR 469 miljoen
- Rendement op eigen vermogen voor het kwartaal stijgt naar 8,9%


Record brutostortingen door fee business; uitstroom door contractbeëindigingen in Mercer-portefeuille 


- Brutostortingen stijgen met 65% tot EUR 41 miljard door uitzonderlijk sterke
stortingen in vermogensbeheer en op het platform in het VK; netto-uitstroom van EUR
0,6 miljard door contractbeëindigingen in de van Mercer overgenomen
pensioenportefeuille
- Verkoop nieuwe levensverzekeringen daalt met 8% naar EUR 202 miljoen vanwege lagere
verkopen in de VS en het stoppen met de verkoop van lijfrentes in het VK
- Verkoop schade- en aanvullende ziektekostenverzekeringen daalt met 17% naar EUR 180
miljoen door lagere verkopen in de VS
- Marktconforme waarde van nieuwe productie stijgt met 75% tot EUR 121 miljoen dankzij
maatregelen van het management


Sterke toename van Solvency II ratio naar 195%    


- Solvency II ratio stijgt met 10 procentpunten in vergelijking met het vorige
kwartaal naar 195%. Kapitaalgeneratie en bijdrage door verkoop van de
annuïteitenportefeuille in het VK hebben het interimdividend van 2017 meer dan
goedgemaakt
- Kapitaalgeneratie van EUR 809 miljoen inclusief gunstige markteffecten en eenmalige
posten van EUR 485 miljoen
- Kapitaaloverschot in de holding daalt tijdelijk tot EUR 0,9 miljard door de
kapitaalinjectie in het Nederlandse bedrijf
- Brutoschuldratio verbetert in vergelijking met het vorige kwartaal met 20 basispunten
tot 29,2% als gevolg van ingehouden winsten


Toelichting van Alex Wynaendts, voorzitter Raad van Bestuur 

"Ik ben zeer tevreden met ons onderliggend resultaat dat voor het vijfde opeenvolgende kwartaal is gestegen. Dit positieve resultaat werd behaald door groei in onze bedrijfsonderdelen, door kostenreducties en managementmaatregelen die we hebben genomen om het rendement te verbeteren. We rapporteren ook een sterke nettowinst, ondanks een last vanwege gewijzigde aannames en modelaanpassingen. Deze last is vooral veroorzaakt door de afronding van de omzetting van het grootste deel van een levensverzekeringsportefeuille in de VS naar een nieuw, dynamischer model. Met deze stap ronden we de eerste fase af van het modelverbeterings- en validatieprogramma dat in 2014 startte voor alle modellen met een grote impact.  

Onze sterke kapitaalpositie is een hoogtepunt dit kwartaal, met een duidelijke stijging van de Solvency II ratio van de groep tot 195%. De ratio bevindt zich nu in het bovenste deel van de door ons beoogde bandbreedte. Dit stelt ons in staat om vanuit een sterke positie te werken en ondersteunt onze doelstelling om EUR 2,1 miljard terug te geven aan aandeelhouders in de periode van 2016 tot 2018.  

De recordstortingen door onze klanten in dit kwartaal zijn toe te schrijven aan onze belangrijkste groeimarkten, zoals vermogensbeheer en onze digitale platforms. Door in te spelen op de steeds veranderende behoeften van onze klanten worden we een relevantere aanbieder in alle fases van hun leven. Hiermee zijn we goed gepositioneerd voor aanhoudende groei en dit geeft me het vertrouwen dat we de juiste stappen zetten om onze ambities waar te maken." 


Kerncijfers
Kw3 Kw3 Kw2 9M
bedragen in EUR miljoenen [13] Noot 2017 2016 % 2017 % 9M 2017 2016 %
Onderliggend resultaat
voor belastingen 1 556 461 20 535 4 1,578 1,359 16
Nettowinst / (verlies) 469 358 31 529 (11) 1,375 116 n.m.
Verkoop 2 4,451 2,904 53 3,937 13 12,331 9,229 34
Marktconforme waarde nieuwe
productie 3 121 70 75 134 (10) 428 302 42
Rendement op eigen vermogen 4 8.9% 7.7% 16 8.4% 7 8.2% 7.2% 13


Alle vergelijkingen in dit persbericht zijn gemaakt ten opzichte van het derde kwartaal 2016, tenzij anders vermeld. * Voor de uitleg over de noten, refereren wij naar het Engelstalige persbericht. 

Voor het officiële Engelstalige persbericht verwijzen wij naar de corporate website aegon.com [https://www.aegon.com/Home/Investors/News-releases/2017/3q-earnings ].

Aanvullende informatie

Den Haag - 9 november 2017 

Presentatie 

De presentatie is beschikbaar op aegon.com [http://www.aegon.com/results ] vanaf 7.30 a.m. CET.

Supplementen 

Aegon's 3Q 2017 Financial Supplement en Condensed Consolidated Interim Financial Statements zijn beschikbaar op aegon.com [http://www.aegon.com/results ].

Conference call 

9:00 a.m. CET

Audio webcast op aegon.com [http://www.aegon.com/results ]

Inbelnummer 

Nederland: +31 20 703 8261

Passcode: 9062105

Twee uur na de conference call is een audio-opname beschikbaar op aegon.com [http://www.aegon.com/results ].

DISCLAIMERS 

Rapportage niet volgens IFRS-EU-maatstaven  

In dit document zijn verschillende maatstaven opgenomen die niet behoren tot de algemene waarderingsgrondslagen (IFRS-EU): onderliggend resultaat vóór belastingen, belastingen, winst vóór belastingen, marktconforme waarde nieuwe productie en rendement op eigen vermogen. Deze niet-IFRS-EU maatstaven worden berekend door Aegon's joint ventures en geassocieerde deelnemingen proportioneel mee te consolideren. Voor de reconciliatie van deze maatstaven, behalve voor marktconforme waarde nieuwe productie, naar de best vergelijkbare IFRS-EU maatstaf zie noot 3 'Segment Information' van Aegon's 'Condensed Consolidated Interim Financial Statements' (uitsluitend beschikbaar in het Engels). Marktconforme waarde nieuwe productie is niet gebaseerd op IFRS-EU, die Aegon gebruikt voor zijn primaire financiële rapportage, en moet niet worden gezien als een vervanging voor IFRS-EU-maatstaven. Het kan zijn dat Aegon een andere definitie voor marktconforme waarde nieuwe productie hanteert dan andere ondernemingen. 'Rendement op eigen vermogen' is een ratio die gebruikt maakt van een niet IFRS-EU maatstaf en wordt berekend door onderliggend resultaat voor belastingen na aftrek van financieringskosten te delen door het gemiddelde aandelenkapitaal, de herwaarderingsreserve en de reserves met betrekking tot 'defined benefit plans'.Aegon is van mening dat deze niet-IFRS-EU maatstaven, tezamen met de IFRS-EU gegevens, zinvolle aanvullende informatie verschaffen in de onderliggende operationele resultaten van Aegon's activiteiten, alsmede in de financiële maatstaven die de directie van Aegon gebruikt om haar activiteiten aan te sturen.

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen 

De in dit document opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn 'toekomstgerichte verklaringen' als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: nastreven, geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voornemen, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op Aegon. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Aegon acht zich niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:


- wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde
Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;
- veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de opkomende markten,
bijvoorbeeld met betrekking tot:
- de frequentie en omvang van wanbetaling in Aegon's vastrentende
beleggingsportefeuilles;
- het effect op de financiële markten van faillissementen en/of bijstelling van
gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee verband houdende
waardedaling van aandelen en schuldpapieren; en
- het effect van dalende kredietwaardigheid in bepaalde beleggingen uitgegeven door
de publieke sector en de daarmee verband houdende waardedaling van aangehouden
beleggingen in de publieke sector.
- veranderingen in Aegon's beleggingsportefeuille en door dalende
kredietwaardigheidsratings van zijn tegenpartijen;
- gevolgen van het eventueel (partieel) opbreken van de eurozone;
- gevolgen van een voorzien vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie;
- de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;
- veranderingen die van invloed zijn op het langlevenrisico, kortlevenrisisico,
invaliditeitsrisico, verval en andere factoren die de winstgevendheid van Aegon's
verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;
- het effect van herverzekeraars waar Aegon significante risico's heeft ondergebracht
die niet kunnen voldoen aan hun betalingsverplichtingen;
- veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel
veranderende rentestanden;
- veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, in het bijzonder de EUR/USD en
EUR/GBP wisselkoersen;
- veranderingen in de beschikbaarheid van, en de kosten gemoeid met, bronnen van
liquiditeit zoals krediet van banken en de kapitaalmarkten, alsmede de omstandigheden
op de kredietmarkten in het algemeen, zoals veranderingen in de kredietwaardigheid van
tegenpartijen;
- toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en
de opkomende markten;
- veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke Aegon's activiteiten, het
vermogen om medewerkers op sleutelposities aan te nemen en aan te houden,
belastingpositie van Aegon's bedrijven, het productaanbod en de aantrekkelijkheid van
bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;
- veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de pensioen-, beleggings- en
verzekeringsbedrijfstakken in de markten waarin Aegon actief is;
- (voorstellen voor) standaarden van supranationale organisaties, zoals de Financial
Stability Board en de International Association of Insurance Supervisors, of
veranderingen van dergelijke standaarden, die van invloed kunnen zijn op de financiële
toezichtregelgeving op regionaal (zoals EU), nationaal of, met betrekking tot de
Verenigde Staten op federaal of statelijk niveau, of de toepassing daarvan op Aegon,
met inbegrip van de aanwijzing van Aegon tot Global Systemically Important Insurer
(G-SII);
- veranderingen in het gedrag van klanten en de publieke opinie in het algemeen met
betrekking tot, onder meer, het soort producten dat Aegon verkoopt, daaronder begrepen
in wet- en regelgeving of de commerciële noodzaak om te voldoen aan veranderende
verwachtingen van klanten;
- overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;
- veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;
- verlaging van een of meer ratings van Aegon door een kredietbeoordelingsbureau en het
eventuele negatieve effect daarvan op de mogelijkheden kapitaal op te halen, op
Aegon's liquiditeit en financiële situatie;
- verlaging van de beoordeling van de solvabiliteit van een van Aegon's
verzekeringsdochters en het eventuele negatieve effect daarvan op geschreven premies,
polisverlenging en winstgevendheid en liquiditeit van Aegon's verzekeringsdochters;
- het effect van Solvency II vereisten en van andere regelgeving in andere jurisdicties
met betrekking tot kapitaalvereisten;
- rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor Aegon verplicht wordt
substantiële schadebetalingen te doen of Aegon's werkwijze te veranderen;
- vanwege complexe transacties binnen Aegon's bedrijfsvoering welke sterk afhankelijk
zijn van een correcte werking van informatietechnologie, kan uitval van een
computersysteem of een bedreiging van de informatiesystemen invloed hebben op de
bedrijfsvoering, de reputatie en daarmee verband houdend een negatief effect op
Aegon's cash flows en bedrijfsresultaten hebben;
- het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;
- veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of
belastingwetgeving die de winstgevendheid en kosten voor distributie van of vraag naar
Aegon's producten beïnvloeden;
- veranderingen in regelgeving op het gebied van verslaggeving of een verandering door
Aegon in het toepassen van dergelijke regelgeving, vrijwillig of anderszins, die
invloed kunnen hebben op Aegon's gerapporteerde resultaten en eigen vermogen;
- Aegon's verwachte resultaten zijn afhankelijk van complexe wiskundige modellen die
gebruikt worden voor berekeningen ten aanzien van de financiële markten, het
kortlevenrisico, het langlevenrisico, alsmede andere dynamische systemen die
onderhevig zijn aan schokken en volatiliteit. Indien aannames of de modellen, ondanks
alle controles om de accuraatheid te waarborgen, later onjuist blijken, is het
mogelijk dat resultaten van verwachtingen afwijken;
- het effect van overnames en desinvesteringen, herstructureringen, beëindiging van
producten en andere eenmalige gebeurtenissen, zoals het succes van de integratie van
overnames en het behalen van verwachte resultaten en synergieën van overnames;
- catastrofes, veroorzaakt door natuur of door de mens, die resulteren in significante
verliezen en die Aegon's bedrijfsvoering significant kunnen ondermijnen;
- Aegon's onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of
andere initiatieven waar te maken om kosten te besparen, en het kapitaaloverschot en
de verhouding vreemd vermogen / eigen vermogen te managen; en
- Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert, of mogelijk kwalificeert, als
voorwetenschap in de zin van Artikel 7(1) van de Europese Verordening marktmisbruik.


Nadere details over mogelijke risico's en onzekerheden die de vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij de Autoriteit Financiële Markten en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het Annual Report. Deze toekomstgerichte verklaringen betreffen de periode vanaf de datum van dit document. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is de onderneming niet gehouden om enige nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomstgerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.Media relations
Dick Schiethart
070 344 8821
gcc@aegon.com

Investor relations
Willem van den Berg
070 344 8305
ir@aegon.com

Conference call inclusief Q&A (9:00u)
Audio webcast on aegon.com
Nederland: 020 703 8261
Passcode: 9062105


 

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234