Hogere kredietvraag stuwt omzet BNG Bank

- Eerste gebruikers met digitaal klantportaal 'Mijn BNG Bank' gestart

- Langlopende kredietverlening +7% naar EUR 6,2 miljard

- Nettowinst EUR 128 miljoen (-38%)

- Solvabiliteitsratio's stabiel op hoog niveau

DEN HAAG, Nederland, 9 september 2019 /PRNewswire/ -- "Wij zijn succesvol als onze klanten hun maatschappelijke doelstellingen kunnen realiseren. Dát is onze missie", zegt Gita Salden, bestuursvoorzitter van BNG Bank. "We kijken terug op een goed halfjaar, waarin we tegen scherpe tarieven aan de groeiende kredietvraag hebben kunnen voldoen. Met deze financiering ondersteunen we onze klanten om hun duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren. Het rapporteren over de klimaatimpact van onze financieringen en het formuleren van actieplannen die bijdragen aan een vermindering van de uitstoot van CO(2) is een strategisch speerpunt, net als het proactief inspelen op klantbehoeftes en optimale klantbediening door verdere digitalisering van processen. Zo maakt de eerste groep klanten nu gebruik van het digitaal klantportaal 'Mijn BNG Bank'."

Hogere omzet in eerste halfjaar

De kredietvraag van de klanten van BNG Bank neemt toe. De omvang van nieuw verstrekte langlopende kredieten bedroeg in de eerste helft van 2019 EUR 6,2 miljard, een stijging van 7% ten opzichte van de eerste helft van 2018 (5,8 miljard). Opvallend is de bovengemiddelde vraag naar langlopende leningen, tot soms 50 jaar. De langlopende kredietportefeuille steeg ten opzichte van ultimo 2018 met EUR 1,1 miljard tot EUR 82,7 miljard.

Belangrijkste klanten van de bank zijn decentrale overheden en instellingen op het gebied van wonen, zorg, onderwijs, energie en infrastructuur. De vraag vanuit decentrale overheden was hoger dan verwacht, mede veroorzaakt door de hogere uitgaven in het sociale domein. Daarnaast investeren gemeenten in verduurzaming, klimaatadaptatie en vernieuwing en onderhoud van maatschappelijk vastgoed. De gemeente Utrecht koos BNG Bank recent, als tweede van de vier grootste gemeenten, als huisbankier voor de komende tien jaar.

De kredietverlening aan woningcorporaties ontwikkelde zich conform verwachting, resulterend in een beperkte stijging van de kredietportefeuille. De kredietverlening aan de zorgsector, ten behoeve van zowel nieuwbouw als herfinanciering, steeg fors. Het afgelopen halfjaar verstrekte de bank onder meer grote leningen aan ziekenhuizen in Groningen, Noord-Holland en Zeeland.

In de verslagperiode investeerde de bank in diverse vormen van hernieuwbare energie, waaronder biovergisting en windenergie. BNG Bank ondertekende als één van de grootste financiers van de energietransitie het commitment van de financiële sector om bij te dragen aan de uitvoering van het nationale klimaatakkoord.

In maart heeft kredietbeoordelaar Fitch Ratings de rating van BNG Bank verhoogd van 'AA+' naar 'AAA' met stabiel vooruitzicht. Hiermee zijn de drie externe ratings van de bank weer gelijk aan die van de Nederlandse staat.

Om haar kredietverlening te dekken heeft de bank voor EUR 10,2 miljard langlopende financiering aangetrokken bij internationale beleggers (eerste helft 2018: EUR 9,3 miljard). Dit betrof onder meer vijf benchmarkleningen in euro's en Amerikaanse dollars.

Renteresultaat en nettowinst lager

BNG Bank streeft niet naar winstmaximalisatie, maar naar maatschappelijke impact en een redelijk rendement voor de aandeelhouders. De nettowinst over het eerste halfjaar van 2019 bedraagt EUR 128 miljoen (-38%). Belangrijkste factoren voor de daling van EUR 79 miljoen ten opzichte van het eerste halfjaar 2018 zijn een lager resultaat financiële transacties en een lager renteresultaat - beide als gevolg van de gedaalde rentetarieven - alsmede hogere voorzieningen. Het renteresultaat over het eerste halfjaar is ten opzichte van dezelfde periode in 2018 met EUR 20 miljoen afgenomen tot EUR 200 miljoen. Het resultaat financiële transacties is per saldo uitgekomen op EUR 21 miljoen positief, een daling van EUR 64 miljoen ten opzichte van de vergelijkbare periode in 2018.

Solvabiliteitsratio's stabiel, hogere leverage ratio verwacht

De Common Equity Tier 1-ratio en de Tier 1-ratio van de bank bleven nagenoeg onveranderd op 32% respectievelijk 38%. Door de toename van het balanstotaal daalde de leverage ratio van de bank ten opzichte van ultimo 2018 naar 3,4%. In mei zijn de aanpassingen van de Europese regelgeving inzake kapitaalvereisten gepubliceerd. De belangrijkste wijziging voor BNG bank is dat promotional loans uitgesloten mogen worden van de berekening van de leverage ratio. Hierdoor zal vanaf medio 2021 de leverage ratio van de bank naar verwachting minimaal verdubbelen.

Vooruitzichten

BNG Bank verwacht de jaardoelstelling voor nieuwe verstrekte langlopende leningen van EUR 10,9 miljard te overtreffen door de grote vraag van decentrale overheden. De totale langlopende financieringsbehoefte in 2019 komt naar verwachting uit op ruim EUR 17 miljard. Het renteresultaat zal in 2019 naar verwachting uitkomen binnen een bandbreedte van EUR 400 tot EUR 440 miljoen. Een betrouwbare uitspraak over de ongerealiseerde resultaten binnen het resultaat financiële transacties is niet te geven als gevolg van de volatiliteit op de financiële markten. Daarom acht de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de verwachte nettowinst 2019.

U vindt het volledige halfjaarbericht op bngbank.nl.

BNG Bank is betrokken partner voor een duurzamer Nederland. Wij stellen de publieke sector in staat maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Met een balans van meer dan EUR 130 miljard zijn we de vierde bank van Nederland en een relevante speler in de financiering van decentrale overheden, wonen, zorg, onderwijs, energie en infrastructuur.
GECONSOLIDEERDE BALANS


Bedragen in miljoenen euro's 30-6-2019 31-12-2018

---ACTIVAKasmiddelen 11.670 1.587Bankiers 76 82Cash collateral 15.273 12.043Financiële activa tegen reële waarde via het resultaat 1.737 1.606Derivaten 10.158 8.390Financiele activa tegen reële waarde via het vermogen 9.320 9.648Rentedragende waardepapieren tegen amortised cost 7.271 7.406Kredieten 85.969 85.034Waardeaanpassingen kredieten in portfolio hedge accounting 16.820 11.566Deelnemingen met invloed van betekenis en joint ventures 42 44Onroerende zaken & bedrijfsmiddelen 18 17Acute belastingvorderingen 98 7Overige activa 129 79
TOTAAL ACTIVA 158.581 137.509

---

PASSIVABankiers 2.914 2.383Cash collateral 656 419Financiële passiva tegen reële waarde via het resultaat 737 762Derivaten 23.616 19.223Schuldbewijzen 117.542 103.722Toevertrouwde middelen 7.971 5.800Achtergestelde schulden 32 32Latente belastingverplichtingen 69 99Overige passiva 201 78
Totaal passiva 153.738 132.518


EIGEN VERMOGENKapitaal en gerealiseerde reserves 3.711 3.555Hybride kapitaal 733 733Herwaarderingsreserve 124 125Cashflow hedge reserve 13 10Own credit adjustment 9 9Cost of hedging reserve 125 222Nettowinst 128 337


4.843 4.991


TOTAAL PASSIVA EN EIGEN VERMOGEN 158.581 137.509

---

GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING


Bedragen in miljoenen euro's 30-6-2019 30-6-2018

---


- Rentebaten 2.772 2.878- Rentelasten -2.572 -2.658Renteresultaat 200 220

- Provisiebaten 16 14- Provisielasten -1 -1Provisieresultaat 15 13

Resultaat financiële transacties 21 85Resultaten uit deelnemingen 0 2Overige resultaten 1 1
TOTAAL BATEN 237 321

Personeelskosten -20 -20Andere beheerskosten -16 -16Afschrijvingen -2 -2
TOTAAL BEDRIJFSLASTEN -38 -37

Bijzondere waardeverminderingen op financiële activa -20 4Bijzondere waardeverminderingen op deelnemingen met invloed van betekenis en joint ventures -1 -1Resolutieheffing -8 -12Bankenbelasting
TOTAAL OVERIGE LASTEN -29 -9


WINST VOOR BELASTINGEN 170 275

---
Belastinglast -42 -68
NETTOWINST 128 207

---


- waarvan toekomend aan de houders van hybride kapitaal 22 19- waarvan toekomend aan aandeelhouders 106 188Contactpersoon: Robert Bakker, +31-(0)70-3750609 robert.bakker@bngbank.nl [mailto:robert.bakker@bngbank.nl]

PRN: NLD

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234