BNG Bank: Kredietverlening blijft in onzekere tijden op hoog niveau

- Ingrijpende gevolgen COVID-19 bij gemeenten en zorginstellingen

- Langlopende kredietportefeuille stijgt licht

- Nettowinst EUR 100 miljoen (-21%)

- Solvabiliteitsratio's blijvend op hoog niveau

DEN HAAG, Nederland, 7 september 2020 /PRNewswire/ -- Gita Salden, bestuursvoorzitter van BNG Bank: "Van de klantsectoren van BNG Bank vervullen vooral zorginstellingen en gemeenten een belangrijke rol om de gevolgen van de Covid-19-pandemie te beperken. De financiële gevolgen hiervan zijn groot. De nettowinst van BNG Bank over het eerste halfjaar 2020 bedraagt EUR 100 miljoen. De daling van 21% ten opzichte van het eerste halfjaar 2019 is met name veroorzaakt door de herwaardering van de activa onder invloed van de pandemie."

Langlopende kredietportefeuille stijgt licht

De kredietvraag van met name de gemeenten was, mede door de financiële gevolgen van de COVID-19-pandemie, hoger dan verwacht. In de eerste vier maanden bedroeg de omvang van nieuw verstrekte langlopende leningen ruim EUR 1 miljard per maand. De verkoop van de Enecoaandelen door decentrale overheden heeft in de laatste twee maanden van het eerste halfjaar echter een negatief effect gehad op de kredietverstrekking door de bank, mede door het gebruik van onderling lenen. De omvang van nieuw verstrekte langlopende leningen kwam in de verslagperiode uit op EUR 5,4 miljard, een daling van EUR 0,8 miljard ten opzichte van het eerste halfjaar van 2019. De langlopende kredietportefeuille nam ten opzichte van ultimo 2019 met EUR 1,2 miljard toe tot EUR 85,4 miljard. De COVID-19-pandemie heeft forse impact op de zorgsector. Omdat het kabinet en zorgverzekeraars een vangnet hebben ingericht voor de zorgsector, zijn de gevolgen voor BNG Bank vooralsnog beperkt.

Goede toegang tot funding na korte onderbreking

BNG Bank haalde in het eerste halfjaar in totaal EUR 9,8 miljard aan langlopende funding op via uitgifte van obligaties. Aanvankelijk waren de marktomstandigheden gunstig, maar in de eerste weken van maart was de markt voor langlopende funding dicht als gevolg van de wereldwijde uitbraak van het COVID-19-virus. Daarna namen de mogelijkheden weer toe, maar tegen fors gestegen krediet- en liquiditeitsopslagen. BNG Bank heeft in het eerste halfjaar vier benchmarkleningen in EUR en USD uitgegeven met looptijden van respectievelijk 10, 5, 3 en 10 jaar. Tevens neemt BNG Bank deel aan de derde 'Targeted Longer-Term Refinancing Operation' (TLTRO) van de Europese Centrale Bank.

Financiële resultaten

BNG Bank streeft niet naar winstmaximalisatie, maar naar maatschappelijke impact en een redelijk rendement voor de aandeelhoudende overheden. Het renteresultaat van BNG Bank is met EUR 225 miljoen aanzienlijk hoger uitgekomen dan over dezelfde periode in 2019. De nettowinst van BNG Bank over het eerste halfjaar 2020 bedraagt EUR 100 miljoen. Het resultaat financiële transacties is per saldo negatief beïnvloed door herwaarderingen van financiële instrumenten als gevolg van de hogere opslagen voor krediet- en liquiditeitsrisico's. Tevens heeft de bank als gevolg van de sterk verslechterde economische vooruitzichten de voorziening voor verwachte kredietverliezen moeten verhogen. Dit heeft in het eerste halfjaar geleid tot bijzondere waardeverminderingen van EUR 27 miljoen. Ten opzichte van het onderliggende exposure van ongeveer EUR 145 miljard blijft het totaal van de verwachte kredietverliezen laag, wat de hoge kredietwaardigheid van de uitzettingen van BNG Bank weerspiegelt.

Solvabiliteitsratio's op hoog niveau

Het balanstotaal is in vergelijking met ultimo 2019 met EUR 17,3 miljard toegenomen tot EUR 167,0 miljard, vooral als gevolg van de daling van de lange rentetarieven en de keuze van de bank om hogere liquiditeitsbuffers aan te houden in deze periode van crisis. Het eigen vermogen van BNG Bank is in de verslagperiode per saldo nagenoeg gelijk gebleven op EUR 4,9 miljard. De Common Equity Tier 1-ratio en de Tier 1-ratio van BNG Bank bedragen per einde juni 2020 31% respectievelijk 36%.

Vooruitzichten

BNG Bank verwacht mede naar aanleiding van de lage rentetarieven de jaardoelstelling voor nieuwe verstrekte langlopende leningen van EUR 10 miljard te overtreffen. Door de ingrijpende maatschappelijke en financiële gevolgen van de COVID-19-pandemie blijven klanten onzeker. BNG Bank zal blijven doen wat mogelijk is om haar klanten te ondersteunen. De volatiliteit op de financiële markten zal dit jaar als gevolg van de pandemie naar verwachting groot blijven en dat maakt het doen van voorspellingen over het verwachte nettoresultaat 2020 niet verantwoord.

U vindt het volledige halfjaarbericht op bngbank.nl.

BNG Bank is betrokken partner voor een duurzamer Nederland. Wij stellen de publieke sector in staat maatschappelijke doelstellingen te realiseren. BNG Bank is een relevante speler in de financiering van de Nederlandse publieke sector en in de sectoren wonen, zorg, onderwijs, energie, milieu, mobiliteit en netwerken. BNG Bank streeft niet naar winstmaximalisatie maar naar een redelijk rendement dat ten goede komt aan de aandeelhoudende overheden.
GECONSOLIDEERDE BALANS
Bedragen in miljoenen euro's 30-6-2020 31-12-2019

---ACTIVAKasmiddelen 7.695 1.272Bankiers 59 66Cash collateral 18.861 14.643Financiële activa tegen reële waarde via het resultaat 1.516 1.764Derivaten 10.708 10.004Financiele activa tegen reële waarde via het vermogen 10.213 9.222Rentedragende waardepapieren tegen amortised cost 8.064 7.764Kredieten 88.681 88.279Waardeaanpassingen kredieten in portfolio hedge accounting 20.950 16.462Overige activa 228 213
TOTAAL ACTIVA 166.975 149.689

---

PASSIVABankiers 9.789 1.933Cash collateral 1.279 1.137Financiële passiva tegen reële waarde via het resultaat 691 674Derivaten 26.724 22.651Schuldbewijzen 117.472 112.661Toevertrouwde middelen 5.890 5.575Achtergestelde schulden 33 33Overige passiva 241 138
Totaal passiva 162.129 144.802


EIGEN VERMOGENKapitaal en gerealiseerde reserves 3.850 3.712Hybride kapitaal 733 733Herwaarderingsreserve 60 84Cashflow hedge reserve 15 13Own credit adjustment 10 8Cost of hedging reserve 88 174Nettowinst 100 163


4.856 4.887


TOTAAL PASSIVA EN EIGEN VERMOGEN 166.975 149.689

---

GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING
Bedragen in miljoenen euro's 30-6-2020 30-6-2019

---


- Rentebaten 2.534 2.771- Rentelasten -2.309 -2.571Renteresultaat 225 200

- Provisiebaten 14 16- Provisielasten -2 -1Provisieresultaat 12 15

Resultaat financiële transacties -14 21Resultaten uit deelnemingen 3 0Overige resultaten 1 1
TOTAAL BATEN 227 237

Personeelskosten -21 -20Andere beheerskosten -21 -16Afschrijvingen -2 -2
TOTAAL BEDRIJFSLASTEN -44 -38

Bijzondere waardeverminderingen op financiële activa -27 -20Bijzondere waardeverminderingen op deelnemingen met invloed van -0 -1
betekenis en joint venturesResolutieheffing -8 -8Bankenbelasting
TOTAAL OVERIGE LASTEN -35 -29


WINST VOOR BELASTINGEN 148 170

---
Belastinglast -48 -42
NETTOWINST 100 128

---


- waarvan toekomend aan de houders van hybride kapitaal 25 22- waarvan toekomend aan aandeelhouders 75 106CONTACT: Contact person: Robert Bakker, +31 (0)70 3750 609, robert.bakker@bngbank.nl

Web site: https://www.bngbank.nl/

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234